SiV Säffle

SiV i Säffle arbetar för en kommunalpolitik som gör medborgarna delaktiga i skapandet av vår
gemensamma framtid. En politik som verkar för att bevara välfärden, stärka miljöarbetet,
förbättra skolan  och barnomsorgen, förstärka näringslivsengagemanget,
förbättra kommunikation med omvärlden både den fysiska och digitala. Vår politik ser också kulturen
som en viktig motor för Säffles utveckling. Vi ser vår politik som en viktig del i arbetet med att vända den negativa befolkningsutvecklingen.

Välfärd och delaktighet
      Säffle kommun ska vara en trygg och bra del av Värmland att leva, bo och verka i för alla 
      medborgare i alla åldrar, genom att beakta alla politiska frågor som berör människors välfärd.
      Säffle kommun ska stimulera och ge medborgarna möjlighet att vara delaktiga i kommunens
      framtidsplanering och vara lyhörd för och ta tillvara medborgarnas synpunkter, idéer och initiativ.

Näringsliv
      Näringslivsutvecklingen inkl turistnäringen främjas genom att företagsutveckling,
      nyföretagande och entreprenörskap uppmuntras.

Kommunikationer 
      Bra och utvecklade (utbyggda) kommunikationsvägar och kollektivtrafik till/från kommunen 
      underlättar och stimulerar resor till arbetsplatser, utbildningsenheter, aktiviteter, evenemang, släkt
      och vänner, vilket gör Säffle kommun attraktiv för boende, inflyttning och rekrytering av arbetskraft.

Skolor

      En individanpassad skola som sätter kunskap i fokus och stimulerar lärande och där delaktighet
      och inflytande för elever, föräldrar, lärare och övrig personal är en självklar del. 
      Möjlighet att driva skolor med alternativ pedagogik och i alternativa driftsformer skall finnas och självklart
      skall skolorna alltid kännetecknas av bra inre och yttre miljö, goda kostvanor och möjlighet till fysiska aktiviteter.  

Barnomsorg
      Hög kvalité och god tillgänglighet med möjlighet till alternativ pedagogik och alternativa driftsformer .

Vård och äldreomsorg 
      En trygg äldreomsorg med god kvalitet skall finnas med hänsynstagande till individuella
      önskemål och behov. En bra avlastning för anhöriga till långtidssjuka och handikappade med
      såväl fysiska som psykiska problem. Alternativa boendeformer för äldre – seniorboenden och
      särskilda boenden med vårdstöd prioriteras. Samarbete mellan regionens sjukvård och
      kommunens hemtjänst och äldrevård stimuleras.Tillräcklig och bra utbildad personal som ges 
      möjlighet till fortlöpande individuell kompetensutveckling. Säffle Hälsocenter utvecklas så att fler
      aktörer för hälso och sjukvårdsarbete kommer till stånd.

Miljö

        Miljöarbetet på allvar blir en del i kommunens utveckling. Kommunens bolag och förvaltningar skall  bidra                 med ny miljöteknik, förnybar energi och stimulera närproduktion av mat och tillagning av mat. Kommunen skall vara en spjutspets i miljöarbetet. Kommunen skall leda hållbar utveckling med ledorden: vi vill, vi kan, vi vågar. 

Bostäder
      Stimulera produktion av nya bostäder på detaljplanerat område inom tätorterna och nya bostäder på
      landsbygden. Förvalta kommunens kapital genom att det kommunala bostadsbeståndet rustas upp.
      Utnyttja centralt belägna tomter för att förtäta centrum.

Kultur och fritid
      Ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter, där ideella insatser stimuleras och stöttas och
      kommunens lokaler och resurser utnyttjas på ett optimalt sätt. Vårt kulturarv värnas genom bra 
      planering och aktsam förvaltning av byggnader och miljöer.

Samarbete
      Ökat samarbete mellan Säffle och Åmål i kommunala  frågor, näringslivsfrågor och föreningsfrågor
      i syfte att skapa en hållbar positiv utveckling och ökad välfärd för vår region.
      Samverkan mellan Säffle Kommun och Region Värmland för ett ökat vårdutbud vid sjukhuset
      i Säffle.

Analys och konsekvens
      Konsekvensberäkningar görs före beslut om förändringar, så att en god balans mellan resurs-
      skapande och resurskrävande verksamheter i samhället uppnås.

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland