Hem / vår politikSiV Säffle / Handlingsprogram

Handlingsprogram

SiV Säffle

Sjukvårdspartiet i Värmland i Säffle (SiV i Säffle) verkar för att god sakkunskap tas tillvara i kommunens nämnder och styrelser.

SiV i Säffle lyssnar och visar respekt för erfarenheter och synpunkter från kommunens invånare.

SiV i Säffle verkar för att utvärderingar av verksamheterna sker fortlöpande och att förslag till förändringar föregås av ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvensanalyser som inkluderar invånare och berörd personal.

SiV i Säffle verkar för en öppen och kreativ dialog som tar till vara möjligheten till breda politiska lösningar. Utifrån dessa grundläggande värderingar kommer vi att verka i enlighet med följande program.

God och nära vård, hälsa och omsorg 

Invånarnas behov skall vara ledande i all utveckling inom vård och omsorg utifrån medmänskliga värden och inställningen att kvalitet är kostnadseffektivt.

1. Säffle kommun ska aktivt arbeta med förändringar för en modern, god och nära vård och omsorg. Detta ska ske inom kommunens egna verksamheter samt i samverkan med Region Värmland.

2. En viktig del av omställningen till god och nära vård är förebyggande insatser. Vi ska arbeta för att så få som möjligt behöver bli sjuka/hamna i utanförskap. Vi måste börja redan med barnen.

Exempel;

a) Individ- och familjeomsorgen, Familjecentralen samt team för förebyggande arbete och barnhälsa skall stärkas och utvecklas. Detta är sådant som främjar barn och ungas uppväxt och sparar dessutom dyra placeringar på hem för vård och boende (HVB) eller familjehem.

b) Trygghetsvärdinnor ska finnas på alla trygghetsboenden i kommunen. 

3. För att skapa en god och nära vård och för att förhindra att vårdtagare riskerar att falla mellan stolarna måste de organisatoriska mellanrummen tas bort. Vård, omsorg och stöd skall samordnas utifrån individens behov. Individens roll skall stärkas, och delaktigheten öka.

Exempel;

a) Samordnande vårdkontakt och samordnande individuella planer (SIP) skall finnas för alla som behöver insatser från mer än en utförare.

b) Säffle kommun skall aktivt samverka över gränser med individens bästa som ledstjärna.

4. Bemanningen av personal skall anpassas utifrån individuella behov av vård, omsorg och rätten till en aktiv tillvaro.

5. Medarbetarnas kompetens och yrkesskicklighet skall tillvaratas och utvecklas. Säffle kommun skall erbjuda goda anställningsvillkor och fokusera på medarbetarnas hälsa, utveckling, arbetsglädje och trygghet. Rekrytering av medarbetare med rätt kompetens är en självklarhet.

6. Utbudet av seniorboende, trygghetsboende, särskilt boende och LSS-boende* skall svara upp mot behoven.

*Ett LSS-boende är en insats enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade).

– SiV i Säffle föreslår till exempel att följande skall utredas;

a) Gör om Kaptensgården till Trygghetsboende/seniorboende.

b)  Bygg om Hermeshuset (Industrigatan 10) till Särskilt boende och förskola. 

7. SiV i Säffle arbetar för ökad service och inflytande för vårdtagare i vård och omsorg med mindre myndighetsutövning där så är möjligt.

Skola

En bra skola från förskola till gymnasium är det i särklass viktigaste instrumentet för att få en bra framtid för invånarna i Säffle. Ett tydligt, stödjande och utvecklande ledarskap och kompetenta pedagoger är en förutsättning för att skolan skall lyckas med sin uppgift.

8. Stor kraft skall läggas på de minsta barnen så att eventuella problem tidigt kan fångas upp, åtgärdas och följas upp.

9. Pedagogisk lunch för all personal inklusive praktikanter i alla stadier från förskola till högstadiet bör utökas.

10. Vi slår vakt om Säffle Lärcenter som möjliggör högskolestudier på distans. Vi vill öka samarbetet mellan gymnasieskola, folkhögskola, Lärcenter och näringsliv.

11. Skollagen slår fast att alla skolor skall ha ett skolbibliotek. Vi vill också tillsätta skolbibliotekarier på vår högstadieskola och vårt gymnasium och avsätta tid för skolpersonal att sköta de övriga skolornas bibliotek.

12. SiV i Säffle följer aktivt utvecklingen av kvälls/nattis förskola. Denna verksamhet behövs och ska vara kvar!

13. Alla behöver rörelse för att må bra. Vi arbetar för att stimulera till rörelse. Exempelvis är fler utegym en bra hälsoinvestering.

14. Kulturskolan är viktig för barn (och vuxnas) utveckling och välmående. Kulturskolan skall därför stimuleras och stödjas. SiV i Säffle verkar för att det skall vara möjligt för resande elever att delta i kulturskolans undervisning under skoldagen.

Näringsliv och arbetsmarknad

Ett näringsliv med en blandning av små och stora företag inom olika områden ger oss framtidstro.

Relevanta utbildningsformer ger företagen möjlighet att få personal med rätt kompetens och därmed påverka sysselsättningsgraden i positiv riktning, som också är en förutsättning för att vi skall kunna behålla vår välfärd.

15. Ungt företagande skall stimuleras. Exempelvis genom samarbete mellan gymnasieskolan och företagarföreningen, som kan ge råd, utöva mentorskap, komma på skolbesök, företagarbesök med mera.

16. Vid alla upphandlingar skall kravspecifikationerna utformas så att största miljöhänsyn tas, genom att korta leveransvägar, närproducerade varor och tjänster prioriteras.

17. SiV i Säffle vill stimulera olika entreprenörsformer, till exempel socialt företagande där även personer med funktionshinder och andra grupper som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden inkluderas.

18. Yrkesförberedande utbildningar på gymnasienivå och yrkesutbildningar för vuxna bör utformas i samarbete med företagarna så att företagens behov kan tillgodoses, vilket är av största vikt för ett livskraftigt näringsliv och en hög sysselsättningsgrad.

Kommunikation

Bra kommunikationer ger oss ett utvidgat arbetsmarknadsområde och förutsättningar för att vara en attraktiv bostadsort. Kollektivtrafiken beslutas av kollektivtrafiknämnden i Region Värmland, där vi har möjlighet att påverka genom våra ledamöter i den nämnden.

19. SiV i Säffle skall verka för att kommunikationer till/från Stockholm, Göteborg, Oslo och inom vårt eget arbetsmarknadsområde samordnas med de regionala trafikoperatörerna. Det är viktigt för att Säffle skall vara en attraktiv ort för boende och företagande.

20. Utbudet av kollektivtrafik kan utökas genom samverkan mellan skolbussar, linjetrafik, anropsstyrd trafik, närtrafik och servicetrafik. SiV i Säffle verkar för att den anropsstyrda X-Linjen skall permanentas.

21. SiV i Säffle vill införa gratis busskort i stadstrafik för pensionärer i alla åldrar.

22. SiV i Säffle verkar för att kollektivtrafiken utökas med Närtrafik, som är anropsstyrd trafik från hemmet till närmaste tätort, där ingen linjestyrd kollektivtrafik finns.

Bostäder, gator och parker

En stad av vår storlek måste ha en hållbar infrastruktur med centrala bostäder, serviceutbud och parker.

23. SiV i Säffle vill skapa förutsättningar för nya bostäder i centrum genom att använda outnyttjade lokaler och tomter.

24. Tillgänglighet i alla offentliga miljöer för personer med funktionshinder skall vara en självklar rättighet.

25. SiV i Säffle verkar för att cykelbanor byggs ut mellan tätorterna i kommunen.

26. SiV i Säffle vill att Säffle kommun upprättar en plan för utveckling och skötsel av våra parker och tätortsnära skogar. (Se även punkt 39 under miljö)

Kultur

Ett rikt och spännande kulturliv är en faktor som på senare år har lyfts fram som en av de absolut viktigaste konkurrensfördelar en stad kan tillskansa sig (Antoni-Mellander 2013).

27. Stödet till de ideella kulturföreningarna och hembygdsforskningen är mycket viktigt och nivån får inte minska, snarare öka. Kulturföreningarna är en viktig del i marknadsföringen av Säffle kommun.

28. Säffle kommuns intressanta industrihistoria bör bevaras och därför vill SiV i Säffle att kommunen aktivt hjälper till att starta ett industrimuseum.

29. En konsthall där det ges möjligheter till installationer och skulpturutställningar är ytterst angeläget att få till stånd om Säffle skall leva upp till ambitionen att vara en kulturstad. Flera möjliga byggnader skulle vara intressanta. Exempelvis Stenmagasinet och Pekåshuset.

30. Säffleoperan är viktig för Säffle kommuns självkänsla och också viktig för Säffles ansikte utåt. Därför vill SiV i Säffle lyfta fram dess betydelse i marknadsföringen av Säffle kommun och ge dem de bästa förutsättningar för att kunna bestå och utvecklas.

31. Säffle Herrgård används sen länge bara som ett förråd och SiV i Säffle vill få verksamhet i lokalerna.

32. Invånarna bestämmer vad som skall klassas som kultur. Ett brett och varierat kulturutbud är därför viktigt att stimulera och stödja.

Fritid

Fritidsverksamheten i kommunen är ett samarbete mellan skola, föreningar och organisationer som på olika sätt främjar invånarnas behov av fritidsaktiviteter.

33. Vi bevakar och driver på processen med en ny ridanläggning på Krokstadsområdet. Anläggningen skall möjliggöra ridundervisning, ridtävlingar och ridläger på bästa sätt för alla.

34. Kommunala aktivitetsstödet till barn och ungdomar skall stärkas.

35. SiV i Säffle vill ha fler utegym i anslutning till lekplatser.

36. SiV i Säffle vill införa nolltaxa för lokaler som används av föreningar med aktiviteter för barn och ungdomar.

Miljö

Vår vision ”Säffle leder hållbar utveckling” ställer stora krav. Låt oss leva upp till den!

37. Maten till skolor och äldreboende skall tillagas nära kunden och så långt det är möjligt ha råvaror som är närproducerade och ekologiska.

38. Säffle kommun skall följa teknikutvecklingen och bevaka att bästa möjliga teknik ur miljö- och klimatsynpunkt alltid används i drifts- och nyinstallationer.

39. Naturvårdsstrategin med handlingsplan skall uppdateras och en plan för skötsel av parker och tätortsnära skogar skall ingå i handlingsplanen för strategin.

40. Tjänsten som miljöstrateg är viktig och bör återbesättas.

Demokrati

Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter och om möjligheten att vara med och bestämma.

41. SiV i Säffle vill förbättra kommunens arbete med invånardialoger. Sociala medier skall i större utsträckning användas för samhällsviktig information till kommunens invånare.

42. Rådslag, där även allmänheten ges möjlighet att delta, för särskilt angelägna frågor bör kunna inrättas temporärt eller stadigvarande. Exempelvis ungdomsråd, pendlingsråd, skönhetsråd med flera.

43. Ungdomarna bör få mer konkret inflytande i de demokratiska processerna genom exempelvis ungdomsfullmäktige.

44. Vi bevakar att barnkonsekvensanalyser görs i alla politiska beslut.

45. Vi uppmuntrar samverkan över kommunens alla nämnder för att underlätta för våra invånare.

46. Vi vill se en ökad aktiv samverkan mellan kommunen och Region Värmland i frågor som berör båda parter.

47. Alla organisationsförändringar skall föregås av dialoger med berörd personal.

48. Tydliga riktlinjer och handlingsplaner för hur Säffle kommun ska arbeta med hat, hot och våld.

 

 

 

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland