Hem / vår politikSiV Säffle / Handlingsprogram

Handlingsprogram

SIV Säffle

Sjukvårdspartiet i Värmlands arbete i kommunpolitiken(SiV i Säffle) vilar på kunskapsbasis.
Vi verkar för att god sakkunskap tas tillvara i nämnder och styrelser.
Vi lyssnar och visar respekt för erfarenheter och synpunkter från våra invånare.

Vi verkar för att utvärderingar av verksamheterna sker fortlöpande och att förslag till förändringar föregås av hållbara, dvs ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvensanalyser som inkluderar alla invånare.
SiV i Säffle verkar för en öppen och kreativ dialog som tar vara möjligheten till breda politiska lösningar. Utifrån dessa grundläggande värderingar kommer vi att verka i enlighet med följande program

Valmanifest i 51 punkter

Vård och omsorg 

Invånarnas behov skall vara ledande i all utveckling inom vård och omsorg utifrån medmänskliga värden och
inställningen att kvalitet är kostnadseffektivt.

1. Bemanningen av personal skall anpassas utifrån individuella behov av vård och omsorg.

2. Medarbetarnas kompetens och yrkesskicklighet skall tillvaratas och utvecklas. Vi skall erbjuda goda anställningsvillkor och fokusera på medarbetarnas hälsa, utveckling, arbetsglädje och trygghet. Rekrytering av medarbetare med rätt kompetens skall främjas.

3. Utbudet av seniorboende, trygghetsboende, särskilt boende och LSS-boende* skall svara upp mot behoven. *Ett LSS-boende är en insats enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). 

4. Myndighetsutövningen skall förenklas och service och tillgänglighet till vård och stödinsatser skall öka. 

5. Vi bevakar att den planerade familjecentralen blir verklighet.

6. Vi uppmuntrar samverkan över kommunens alla nämnder för att underlätta för våra invånare.

7. Vi vill inrätta ett medborgarkontor.

8. Vi vill se en aktiv samverkan mellan kommunen och nuvarande landstinget(Region Värmland fr.o.m 2019) för att underlätta för dem som är beroende av hjälp från både kommun och region.

Skola

En bra skola från förskola till gymnasium är det i särklass viktigaste instrumentet för att få
en bra framtid för invånarna i Säffle och Sverige. Ett tydligt, stödjande och utvecklande ledarskap och
kompetenta pedagoger är en förutsättning för att skolan skall lyckas med sin uppgift.

9. Stor kraft skall läggas på de minsta barnen genom tidig kartläggning av eventuella   problem som åtgärdas och följs upp. 

10. Pedagogisk lunch för all personal inklusive praktikanter i alla stadier från förskola till gymnasium bör vara en självklarhet.  

11. Samarbetet mellan de olika skolorna och stadierna skall uppmuntras. 

12. Musik/dans/teater- och filmskola bör läggas under samma förvaltning för att bli kulturskola. 

13. ”Närhetsprincipen” bör gälla när barn skall placeras vid skola/fritidshem. Det innebär att barnen erbjuds, där så är möjligt, att gå i den skola/fritidshem som ligger närmast deras bostad. Fritidshemmen bör ligga nära den skola barnen går i för att personal och utrymmen skall användas på ett flexibelt och optimalt sätt. 

14. Vi slår vakt om Säffle Lärcenter som möjliggör högskolestudier på distans. Vi vill öka samarbetet mellan gymnasieskola, folkhögskola, Lärcenter och näringsliv.

15. En ”vaktmästartjänst” bör finnas på varje skola.

16. Skollagen slår fast att alla skolor skall ha ett skolbibliotek. Vi vill också tillsätta skolbibliotekarier på vår högstadieskola och vårt gymnasium och avsätta tid för skolpersonal att sköta de övriga skolornas bibliotek.

17. Vi följer aktivt att processen för inrättandet av kvälls/nattis fortlöper enligt plan.

18. Samtliga skollokaler skall självklart vara lämpliga för sitt ändamål.

 
Näringsliv och arbetsmarknad

Ett differentierat näringsliv med en blandning av små och stora företag ger oss framtidstro.
Relevanta utbildningsformer ger företagen möjlighet att få personal med rätt kompetens
och därmed påverka sysselsättningsgraden i positiv riktning.

19. Vår höga arbetslöshet måste vi gemensamt arbeta för att sänka för att vi skall kunna behålla vår välfärd.

20. Ungt företagande skall stimuleras. 

21. Vid alla upphandlingar skall kravspecifikationerna utformas så att största miljöhänsyn tas, dvs korta leveransvägar, närproducerade varor och tjänster prioriteras.

22. Vi vill stimulera olika entreprenörsformer, t.ex socialt företagande där även personer med funktionsvariationer och andra grupper som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden inkluderas.

23. Yrkesförberedande utbildningar på gymnasienivå och yrkesutbildningar för vuxna där företagens behov kan tillgodoses är av största vikt för ett livskraftigt näringsliv och en hög sysselsättningsgrad.

Kommunikation

Bra kommunikationer ger oss ett utvidgat arbetsmarknadsområde och förutsättningar för att vara
en attraktiv bostadsort.

24. Kommunikationer till/från Stockholm, Göteborg, Oslo och inom vårt eget arbetsmarknadsområde skall samordnas med de regionala trafikoperatörerna. Det är viktigt för att Säffle skall vara en attraktiv ort för boende och företagande.

25. Utbudet av kollektivtrafik kan utökas genom samverkan mellan skolbussar, linjetrafik, anropsstyrd trafik, närtrafik* och servicetrafik.

26. Vi vill införa gratis busskort i stadstrafik för pensionärer i alla åldrar.

27. Vi arbetar för att pensionärer skall få rabatterade avgifter i länets kollektivtrafik.

28. Vi verkar för att kollektivtrafiken utökas med Närtrafik, som är anropsstyrd trafik från hemmet till närmaste tätort, där ingen linjestyrd kollektivtrafik finns.

Bostäder, gator och parker

En stad av vår storlek måste ha en hållbar infrastruktur med centrala bostäder, serviceutbud och parker.  

29. Skapa förutsättningar för nya bostäder i centrum genom att använda outnyttjade lokaler och tomter.

30. Tillgänglighet i alla offentliga miljöer för personer med funktionsvariationer skall vara en självklar rättighet.

31. Vi verkar för att cykelbanor byggs ut mellan tätorterna i kommunen.

32. Vi verkar för att kommunen upprättar en plan för utveckling och skötsel av våra parker och tätortsnära skogar.

Kultur

Ett rikt och spännande kulturliv är en faktor som på senare år har lyfts fram som en av de absolut
viktigaste konkurrensfördelar en stad kan tillskansa sig (Antoni-Mellander 2013).

33. Stödet till de ideella kulturföreningarna och hembygdsforskningen är mycket viktigt och nivån får inte minska snarare öka. Kulturföreningarna är en viktig del i marknadsföringen av Säffle.

34. Vi verkar för att Säffle Herrgård blir en bas för Säffles industrihistoria.

35. 1% regeln bör tillämpas vid ny- och ombyggnader av byggnader och parker (betyder att 1% av byggkostnaden bör avsättas till konstnärlig gestaltning i avsett projekt). Ett beslut som togs i KF 1977.

36. En konsthall där det ges möjligheter till installationer och skulpturutställningar är ytterst angeläget att få till stånd om Säffle skall leva upp till ambitionen att vara en kulturstad där stolthet och kulturintresse hos invånare och besökare skapas.

Fritid

Fritidsverksamheten i kommunen är ett samarbete mellan skola, föreningar och  organisationer
som på olika sätt främjar invånarnas behov av fritidsaktiviteter.

37. Vi förordar alternativet Krokstad i processen för en ny ridanläggning. Det möjliggör ridundervisning, ridtävlingar och ridläger på bästa sätt.

38. Vi följer och deltar aktivt i processen för en ny bollhall och verkar för att Sporthälla blir ett fotbollscentrum.

39. Kommunala aktivitetsstödet till barn och ungdomar skall följa de statliga normerna för att bättre stärka föreningslivet.

40. Fler utegym måste bli verklighet.

41. Vi verkar för att en friidrottsanläggning med allvädersbanor, löp-, hopp- och kastbanor byggs på Tegnérområdet.

42. Vi vill subventionera motionsaktiviteter för pensionärer.

Miljö

Vår vision ”Säffle leder hållbar utveckling” ställer stora krav. Låt oss leva upp till den!

43. Maten till skolor och äldreboende skall tillagas nära kunden och så långt det är möjligt ha råvaror som är producerade lokalt, nära och ekologiskt.

44. Kommunen skall följa teknikutvecklingen och bevaka att bästa möjliga teknik ur miljö- och klimatsynpunkt alltid används i drifts- och nyinstallationer.

45. Naturvårdsstrategin med handlingsplan skall uppdateras och en plan för skötsel av parker och tätortsnära skogar skall ingå i handlingsplanen för strategin.

Demokrati

Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter och
om möjligheten att vara med och bestämma. 

46. Vi vill förbättra kommunens arbete med invånardialoger.
47. Rådslag, där även allmänheten ges möjlighet att delta, för särskilt angelägna frågor bör kunna inrättas temporärt eller stadigvarande. t.ex ungdomsråd, pendlingsråd och skönhetsråd. 

48. Ungdomarna bör få mer konkret inflytande i de demokratiska processerna genom t.ex ungdomsfullmäktige.

49. Nyanlända Säfflebor skall oberoende av ursprung bemötas välkomnande och med respekt för människovärdet.

50. Fakta och öppna redovisningar skall vara vägledande i alla diskussioner som kan tänkas uppstå i samband med mottagande av asylsökande eller invandrare.

51. Vi bevakar att beslutet om att  barnkonsekvensanalyser skall göras i alla politiska beslut verkställs. Kunskaperna om barnkonventionen skall öka i hela den kommunala organisationen

 

 

 

Dela sidan

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin