Hem / vår politik / SiV Region Värmland / Handlingsprogram

Handlingsprogram A - Ö

I detta politiska handlingsprogram beskriver vi vad vi i SiV kommer jobba för att genomföra om vi får förtroende att fortsätta påverka, genom politiska uppdrag i Region Värmland.   

En del punkter i programmet kan inte Region Värmland ensamt besluta om. Då står det att vi vill ”verka” för att det ska bli så. Exempel på detta är vissa saker som kommunerna beslutar om. Då vill vi samarbeta med kommunpolitikerna för att tillsammans göra Värmland bättre.  

Vissa saker beslutas i riksdagen eller av andra nationella myndigheter. De frågorna kan vi verka för.  

Vi svarar i Region Värmland till exempel på förslag på nya lagar, nya riktlinjer som är på gång.  

Vissa saker beslutas i samarbete med andra sjukvårdsregioner i Sverige.  

Genom Region Värmlands olika politiska uppdrag möter vi och pratar med myndigheter, riksdagspolitiker och andra som har möjlighet att påverka på nationell nivå – alltså för hela Sverige. 

Arbetsmarknad - För ett levande Värmland

En god arbetsmarknad är oerhört viktigt. SiV har aktivt deltagit genom Regionala utvecklingsnämnden och Kultur och bildningsnämnden för att stärka arbetsmarknaden. Bland annat genom att stödja näringslivet och kulturutövare genom pandemin. Genom utdelning av statliga och regionala utvecklingsmedel.

Vi har satsat på god och nära vård, vilket möjliggör bland annat att fler arbetsplatser finns i hela länet. Vi har också sett till att fysioterapeuter finns på flera orter, och vi har skapat vårdplatser på fler platser i vårt län, och lagt initiativ om Vårdval psykiatri.

Detta vill Sjukvårdspartiet i Värmland:  

– Vi vill att det ska vara lätt att få ett bra och intressant arbete i Värmland.
– Alla i Värmland som kan arbeta, ska kunna försörja sig och skapa ett gott liv i Värmland.
– Vi vill också att det ska vara lätt och attraktivt att starta och driva företag i Värmland.
– Fler företag ger fler jobb och gör Värmland trevligare att leva i och gynnar turistnäringen. 
– Målet ska vara att öka sysselsättningen i hela länet.

Sjukvårdspartiet arbetar för:

1. Att administration och regionala utvecklingsresurser ska fördelas till alla värmländska kommuner .
2. Arbeta med förutsättningar för en god arbetsmarknad.
3. Att fler nyetablerade företag väljer och stannar i Värmland.
4. Att det ska finnas försörjning eller meningsfull sysselsättning för alla oavsett funktionsnedsättning och arbetskapacitet.

Arbetsmiljö – Sjukvårdspartiet vill göra Region Värmland till framtidens arbetsgivare

Sjukvårdspartiet har aktivt arbetat för att Region Värmland ska bli en attraktiv arbetsgivare. Vi vill och behöver göra mer!

I Region Värmlands planer finns nu tydligt målen attraktiv arbetsgivare, hållbar arbetsmiljö och konkurrenskraftiga löner inskrivna (konkurrenskraftiga = lika bra löner eller bättre än andra arbetsgivare kan erbjuda). 
 
Vi har drivit frågan om arbetstidsförkortning länge, och detta har lett till att ett omfattande försök påbörjats under 2022. Detta sker vid sjukhuset i Arvika, sjukhuset i Torsby, akutmottagningen i Karlstad och för personal vid vårdplatserna i psykiatrin i Karlstad.  Målet är att skapa bättre arbetsmiljö, ökad arbetsglädje, och få fler att välja att arbeta högre upp i åldrarna, bemanna scheman och få fler händer i vården. Detta minskar också risken för stressrelaterad sjukdom, minskar onödiga kostnader för sjukfrånvaro, personalomsättning och rekrytering.

Sjukvårdspartiet har jobbat för att ledarskapet ska stärkas. Det utvecklas ett synligt närvarande ledarskap som ska finns närmare sina medarbetare, och ett aktivt medarbetarskap.  

2022 är ”medarbetarnas år” inom hälso- och sjukvården. Medarbetarna ska göras mer delaktiga i att planera sitt arbete, utveckla verksamheten och för att skapa en bra arbetsmiljö. 

Omställningen till God och Nära vård som vi under 2022 fått beslut om i alla länets kommuner och regionen ska också ge bättre arbetsmiljö till de som jobbar i vård och omsorg.  
God och nära vårdomställningen, syftar också till bättre arbetsmiljö för medarbetare.  
Vi har också gjort, och gör särskilda lönesatsningar för att stärka utvecklingen till konkurrenskraftiga löner. 

– Sjukvårdspartiet arbetar för ett engagerat medarbetarskap med delaktighet, samarbete och arbetsglädje i fokus. 
– Sjukvårdspartiet anser att ett gott och närvarande ledarskap är avgörande för resultat och trivsel och därför behöver förutsättningar för detta utvecklas vidare. 
– Att alla medarbetare ska ha tillgång till fortbildning, karriärutveckling och stödjande handledning  
– Att det ska finnas fler alternativ till arbetsgivare genom vårdval och andra avtal.  

Sjukvårdspartiet arbetar för:

5. Att alla medarbetare ska ha en konkurrenskraftig löneutveckling, tillgång till fortbildning, karriärutveckling och stödjande handledning. 
6. Region Värmland ska undvika inhyrd personal, vi satsar istället mer på den personal vi har.
7. Jobba vidare med arbetet för att införa arbetstidsförkortning på fler områden. Detta vill vi göra för att få fler att vilja, välja och orka jobba inom vård och omsorg. 
8. Det politiska ledarskapet ska utvecklas. Högre tillit, mindre detaljstyrning och en smartare uppföljning.
9. Att medarbetarnas scheman ska utformas så att det finns tid till reflektion och återhämtning.  
10. Aktivt arbeta för att förbättra och kvalitetssäkra företagshälsovården.
11. Fler händer i vården, så att medarbetarna känner att de kan göra ett bra jobb.

Barn och ungas hälsa - vår framtid

Sjukvårdspartiet jobbar alltid aktivt för att göra vård och stöd till barn och unga bättre. Vi har initierat och varit drivande i att starta första linjens vård för barn och unga med lindrig eller måttlig psykisk ohälsa i hela Värmland. Barn och ungas hälsa behöver prioriteras i dagens stressiga samhälle. 

SiV har också varit tydliga i kraven om att barn- och ungdomspsykiatrin, BUP ska ha resurser så att de klarar att möta alla barn och familjer i behov av vård.  

Vi har varit med och fattat beslut om att vi ska undersöka om vårdval BUP kan införas i Värmland. Det skulle stärka barnen och familjerna genom att de får större möjlighet att välja vart de vill ha sin vård, och det skulle kunna göra att vi får fler mottagningar på fler platser i Värmland. 

Vi har varit med och drivit och fattat beslut om att skapa en hel vårdkedja för personer med beroende och skadligt bruk. Bland annat om beroendemottagningar och hem för vård och boende för ungdomar och vuxna. 

SiV har varit med och beslutat om att Värmland skulle vara modell-län för införandet av barnkonventionen, barnens rättigheter. Och att många politiker och medarbetare utbildats om barnens rättigheter. 

Vi har också varit med och beslutat om att det i varje beslut som tas på politisk nivå ska undersökas om och hur barnens rättigheter tas till vara. Barn ska tillfrågas om vad de tycker i olika beslut som påverkar barn eller deras framtid i samhället. 

Det här vill Sjukvårdspartiet i Värmland: 
– Att alla barn har rätt till inflytande, trygghet och delaktighet i samhället. 
– Att barn har rätt till en meningsfull fritid. 
– Att alla barn och familjer ska få den vård de behöver när de behöver den. Och att verksamheterna ska ha de resurser de behöver för att klara det.  
– Det ska vara lätt att söka hjälp för barn och familjer som behöver det. 
– Samhället ska tidigt fånga upp och agera vid sociala problem såsom beroende & skadligt bruk, övergrepp och våld i nära relationer. 
– Barnen har rättighet att få hjälp och stöd utifrån sina behov i skolan utan krav på en diagnos. 
– Barn har också rätt till en diagnos om det behövs. Det är viktigt att barnets bästa alltid kommer främst. 
– Ingen ska behöva må så dåligt att de tar sitt eget liv. 

Sjukvårdspartiet arbetar för:

12. Tillgängligheten till föräldrastödet ska öka. Välmående föräldrar skapar trygga barn.  
13 Att Region Värmland ska utveckla ett närmare samarbete med kommunernas skolhälsovård och skola och till exempel föreningar. 
14. Att barnens rättigheter enligt barnkonventionen ska säkerställas. Till exempel ska alla barn ha rätt till fritidsaktiviteter. Barn med funktionsnedsättningar ska ha rätt till kostnadsfria fritids-hjälpmedel. 
15. Att alla mottagningar för barns psykiska och fysiska hälsa ska stärkas, utvecklas och formas så nära som möjligt 
Vi arbetar för att införa fler barn- och ungdomsmedicinska mottagningar på fler platser i länet.  . 
16. Barn och unga med funktionsnedsättningar ska har ätt till avgiftsfria hjälpmedel för fritidsaktiviteter.  
17. Få till stånd ett omfattande samarbete i länet för att stärka barn och ungas psykiska hälsa. 
18. Stärka barn och familjers valmöjligheter, samt tillgång till vård via vårdval.

Bildning

Folkhögskolor är ett betydelsefullt komplement till övrig skolverksamhet och bidrar till integration i samhället, både för utlandsfödda och inrikes födda 

Detta vill Sjukvårdspartiet i Värmland: 
– Vi vill fortsätta utveckla samarbetet med universitet och andra lärosäten. Det är viktigt för att kompetensförsörja Värmland.  

Sjukvårdspartiet arbetar för:

19. Att få fler in i utbildning genom att till exempel utveckla olika typer av vuxen- och yrkesutbildningar. Dessa ska utgå från individuella förutsättningar samt regionala behov.  
20. Att stärka folkhögskolorna ytterligare.

Energi - planera och agera nu

Det finns ett klimatavtryck ifrån fossila bränslen. Vi kommer ha ett ökat behov av energi i framtiden. Industrin ställer om till fossilfri produktion samtidigt som antalet elbilar ökar.  Vi behöver planera för det ökade behovet redan nu. Här behöver regionen och kommuner hjälpa till i sin planering.  

Fossilfri energi kommer att vara nödvändigt för att vi ska kunna uppnå en elproduktion som täcker behoven i framtiden. Det sker otroliga tekniska framsteg inom de områdena och utveckling för att kunna lagra energi pågår. 

Region Värmland har länge jobbat med energieffektiviteten i våra byggnader. Och jämfört med andra regioner har vi nu länge legat i topp. Men vi fortsätter det arbetet

Detta vill Sjukvårdspartiet i Värmland: 
– Att Värmland ska ha en god egen fossilfri elförsörjning och ha framtidens behov i åtanke. 
– Öka egenproducerad el på nybyggnation och ombyggnation, till exempel solpaneler.
– Vi anser att det är viktigare än någonsin att bli självförsörjande på el idag. 

Sjukvårdspartiet arbetar för:

21. Att nya och gamla byggnader i Regionens regi ska bli ännu mer energisnåla.
22. Att komplettera egenproducerad el med vätgas  eller biogas.
23. Att Region Värmland satsar på solpaneler på fastigheter. 
24. Sjukvårdspartiet verkar för att befintliga dammar för småskalig och närproducerad elproduktion ska få finnas kvar.  

Folkhälsa - förutsättningen för ett starkt och hållbart samhälle

Folkhälsa är alla de faktorer i samhället som påverkar hur människor mår. Detta gäller hela livet.  

Detta vill Sjukvårdspartiet i Värmland: 
– Sjukvårdspartiet vill att vid alla beslut ska hänsyn tas till hur det påverkar hälsan. 
– Aktuell kunskap och forskning kring kostens och motionens betydelse för hälsan ska beaktas i all friskvård, hälsofrämjande åtgärder och behandling. 

Sjukvårdspartiet arbetar för:

25. Att utveckla såväl förhållningssätt som utbud inom området kost och  hälsa .
26. Att komplettera kompetensen inom sjukvården med certifierade kostrådgivare som arbetar utifrån modern individuell kostrådgivning. 
27. Att rörelse och friskvård som hälsofrämjande aktivitet ska stärkas.
28. Att kunskapen om att en godkänd utbildning är väldigt viktigt för ett hälsosamt liv ska få genomslag. Framförallt i hur vi stöttar våra barn och unga genom skoltiden.
29. Att ofrivillig ensamhet ska motverkas, gemenskap och sociala aktiviteter ska stimuleras.

Funktionsmedicin och andra kompletterande behandlingsmetoder

Det finns idag många som är utbildade i andra metoder, till exempel kinesisk akupunktur, hur näringsämnen/mat påverkar hälsan, yoga eller meditation. Den medicinska kunskapen kallas ofta komplementärmedicin.

Det betyder att metoderna kan komplettera sjukvården Vi anser att legitimerade läkare och sjuksköterskor som också är utbildade i till exempel funktionsmedicin skulle kunna komplettera vårdens utbud mer än idag. Vi vill bidra till ett lärande mellan olika traditioner för att komma närmare detta.   

Även om vi människor är lika på många sätt, är ingen av oss ett medelvärde, vilket den traditionella, evidensbaserade vården ofta utgår från. Därför har koncepten precisionsmedicin och precisionshälsa etablerats. Vården ska utgå ifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Men vi behöver en utvecklad syn på vad det innebär.

Det första, precisionsmedicin, innebär att medicinsk behandling av en sjukdom skräddarsys efter den enskilda patientens egenskaper för att ge effektivast möjliga diagnostik- och behandlingsalternativ för den patienten och därmed förbättra vårdkvaliteten.   

Det andra begreppet, precisionshälsa, är en utveckling av det första, och är bredare. Det inkluderar precisionsmedicin men också hälsoarbete som förekommer utanför läkarmottagningen eller sjukhuset – olika sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande aktiviteter som alla kan ägna sig åt på egen hand för att skydda sin hälsa.

Idag står personer med kroniska sjukdomar för 80–85% av sjukvårdskostnaderna. Av dessa beror ca 80% på hur vi lever våra liv. För att klara dessa kostnader anser SIV att mer pengar måste satsas på förebyggande hälsovård. 

Inom funktionsmedicin jobbar legitimerade läkare och sköterskor med att hitta orsaken/orsakerna till symptomen istället för att symptomdämpa.  

Behandlingsmetoder som vi arbetat för att införa i Region Värmland, som kan komplettera vården redan idag, är Grön rehabilitering (där natur och djur är en del av terapin) samarbete legitimerade naprapater och kiropraktorer, kultur i vården.

Detta vill Sjukvårdspartiet i Värmland: 
– För att förbättra framtidens hälso- och sjukvård behöver vi använda fler behandlingsalternativ än vad sjukvården gör idag. 
– Vi vill att patienter ska kunna välja fler komplementära metoder i framtiden. Vi vill också att de som är utbildade i dessa metoder ska kunna bidra till egenvårdsråd och sjukvårdens utveckling i större utsträckning än i dag. 
– Vår vision är en ökad och jämlik tillgång till komplementära och alternativa 
behandlingsmetoder. 

Sjukvårdspartiet arbetar för:

27. Att metoder så som Grön rehabilitering, tillgång till naprapat, kiropraktor och kultur i vården ska stärkas och finnas på flera orter i Värmland. 
28. Att dagens sjukvård och komplementärmedicinen ska lära sig av varandra, genom forskning kan fler metoder godkännas för att användas i sjukvården.  
29. Att Regionen ska stimulera mer forskning utifrån patientens upplevelser om vilka metoder som patienterna upplevt fungera. För att utveckla mer kunskap tillsammans. 
30. Skapa en ”Integrativ vårdcentral”, där dagens sjukvård och komplementära metoder kan utvecklas tillsammans genom forskning, inklusive livsstilsmottagning där den konventionella vården jobbar sida vid sida med komplementärmedicin som exempelvis kinesisk akupunktur eller yoga. 

Funktionsrätt

 Alla människor behövs och har rätt att vara delaktiga  

Det här vill Sjukvårdspartiet i Värmland: 
– Vi vill stärka människors rätt att leva det liv som önskas, trots funktionsnedsättningar.
– Vi vill att det ska finnas försörjning eller meningsfull sysselsättning för alla oavsett funktionsnedsättning och arbetskapacitet

Sjukvårdspartiet arbetar för:

31. Att lagen om särskilt stöd och service (LSS) till vissa funktionsnedsatta ska efterlevas och utvecklas till vad den var avsedd för.  
32. Att fler ska kunna få anställning trots  funktionsnedsättningar.
33. Att Region Värmland ska utveckla samarbetet med Funktionsrätt Värmland. Utifrån det också utveckla lärandet och ”görandet”.   

God och nära vård och omsorg - Tillsammans blir vi bättre

Äntligen har regeringen och länets kommun- och regionledningar förstått att sjukvård och omsorg inte kan organiseras som idag. Vårt mål har länge varit att styra om vårdens organisation. 
Vi vill att vården ska möta invånarnas behov på rätt sätt, i rätt tid och med de resurser i form av personal och pengar och teknik som behövs.  

Vården ska i så stor utsträckning som möjligt formas nära där människor lever och bor.   Men hela hälso- och sjukvården behöver ställa om för att klara framtidens hälso- och sjukvård.

Detta är inte bara rätt utan gör också att vi använder skattepengarna på klokast vis. 
Målet är en God och nära vård, hälsa och omsorg. Omställningen ska göra att vården blir bättre för dig som har behov av vård och omsorg. Det ska också ge en förbättrad arbetsmiljö för personalen.

Vården behöver rätt resurser. Framför allt till den personal som ska arbeta i vården och till de verksamheter som finns nära där människor bor och lever.

Befolkningens behov ökar mycket mer än antalet människor som är tillgängliga för yrkesarbete. Det har lett till bristande vårdkvalitet för patienter men också till hög arbetsbelastning, köer och vårdplatsbrist.  

Därför behöver vi förändra hela hälso- och sjukvårdens struktur, många arbetssätt och kultur. Det är ett stort och omfattande arbete, men den enda möjliga vägen.  

Om vi bara fokuserar på att ta hand om sjukdom som redan inträffat, kommer allt fler att bli sjuka.
Vi behöver därför lägga ett stort fokus på att förhindra att människor behöver bli sjuka.
Det handlar om att arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

Vi anser att också komplementära metoder kan bidra till det. Läs gärna mer under Funktionsmedicin och andra komplementära metoder 

Vi måste sluta med att jaga personalen med uppföljning av “produktion” och detaljstyrning. Vi vill vända helt om i det gamla sättet att leda och istället ha tillit och relation som grund.

Uppföljningen ska fokusera mycket mer på medicinska resultat och på patienters och närståendes upplevelse av vården.  

Det är den nära vården som har bäst förutsättningar att klara möta människors behov av vård och omsorg. Som profession i vården ska man också ges större utrymme att använda sin kompetens. Det är i samspelet mellan den som vårdar och en som behöver vård som läkning skapas.  

Samtidigt arbetar vi för att våra tre sjukhus i länet, Arvika, Torsby och Karlstad får fortsätta stärkas och utvecklas. Den nära vården behöver också tillgång till en modern sjukhusvård och tillräckligt med vårdplatser på sjukhusen, närvårdsavdelningar och mobil vård som kan komma till patientens hem. 

En viktig del är att tillsammans med de som jobbar i vården skapa bra arbetsvillkor. Vi menar att för att komma dit måste det finnas förutsättningar att jobba på ett sätt där helhetssyn på människans behov får plats.

Vi behöver sluta att behandla invånare och patienter som passiva mottagare och istället se att de är en resurs som främjar hälsa och läkning- Det är i samspelet mellan den person som vårdar och den individ som behöver vård som läkning skapas.

En viktig väg dit är att tillsammans med de som jobbar i vården skapa bra arbetsvillkor. Vi menar att för att komma dit måste det finnas förutsättningar att jobba på ett sätt där helhetssyn på människans behov får plats.  

Vi vill utveckla samarbetet med Värmlands kommuner, som också har ansvar att ge vård och omsorg till invånarna. Tillsammans blir vi både bättre och smartare.

Läs mer här om det arbete där vi har varit aktivt delaktiga som en av två med-ledare; https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/samverkan-avtal-och-vardval/nara-vard-i-varmland/nara-vard—tillsammans-utvecklar-vi-halsa-vard-och-omsorg-i-varmland 

Det här vill Sjukvårdspartiet i Värmland: 
– Vi  brinner för att genomföra omställningen till en god och nära vård och omsorg
– Att utveckla och öka kvaliteten på vården.
Vården ska tillgodose patienternas behov i en helhetssyn utifrån hälsa och förutsättningar 
– Resurserna inom vården ska vara anpassade efter patienternas behov 
– Alla ska ha tillgång till en god och nära vård oavsett var i Värmland man bor. 
– Vård och stöd ska samordnas och planeras efter patientens behov och resurser
– Vård och omsorg ska bli attraktiva och hälsosamma arbetsplatser igen

Sjukvårdspartiet arbetar för:

34. Att den viktigaste personen i vården är patienten.  
35. Vi verkar för att regeringen bör ta större ansvar för regionernas möjlighet till långsiktig planering av ekonomin.  Detta för att det ska finnas möjlighet till långsiktiga satsningar på löner, personal och strukturer. Vården ska ha rätt kostnader och rätt resurser. 
36. Att fler vårdcentraler öppnas i Värmland och att det är lätt nå vården när man behöver den  samt att tillgången till jourcentraler eller lättakuter för lindrigare akuta besvär ska förbättras 
37. Att införa fler vårdplatser på fler orter i Värmland. Det ska också finnas tillräckligt många vårdplatser när vi behöver det. Våra tre sjukhus ska fortsätta att stärkas och utvecklas. 
38. Att fortsätta utveckla den mobila närsjukvården i olika former
39. Att jobba för en säker läkemedelsförskrivning och nedtrappning, samt att läkemedel i högre grad ska betraktas som en av flera möjliga behandlingsmetoder.
40. Att tekniska lösningar inom sjukvården fortsatt ska utvecklas för att förbättra för patienter och underlätta för vårdpersonal.
41. Att det ska bli mer attraktivt att arbeta på vårdcentral. För att nå dit behöver vi förbättra arbetsmiljön på vårdcentralerna och minska detaljstyrningen.
42. Sjukvårdspartiet arbetar för ett delat beslutsfattande i vården mellan profession och patient. 
Patienten ska ges bra information om sina besvär och delta i planeringen kring sin rehabilitering.
43. Att synen på anhöriga & närstående som en resurs ska stärkas.  
44. Att det ska vara lätt att nå vården när man behöver den och på lika villkor för alla. Vi vill att mer vård ska kunna ges nära eller i patientens hem.
Den uppskjutna vården som förvärrats av pandemin ska återhämtas. Köer ska minimeras.
45. Att ambulanssjukvården ska fortsätta utvecklas och stärkas. 
46. Att patient ska ha tid att prata ”både om foten och armen” vid vårdbesöket.
Mer helhetssyn och flexibel tid per patient behövs.
47. Värmlands digitala vårdcentral ska utökas till att finnas alla dagar i veckan. Och möjligheten att få besöka sin vårdcentral eller vårdkontakt digitalt ska öka.

God och nära vård: Psykiatri- och beroendevård

Psykiatri, vård vid beroende och riskbruk, liksom vård vid fysiska sjukdomar ska ha jämlik status och kunna planeras och samordnas tillsammans. En person har sällan bara en diagnos. Vi skriver om dessa ämnen under egen rubrik, för att det ska vara lättare för dig att hitta. Men för oss är det självklart att allt ingår i en samordnad, god och nära vård.

Psykiatrin har varit ett prioriterat område för oss under alla år. Många insatser har gjorts och utmaningarna är stora.  
Vi har beslutat om “psykiatrilyft” två år i rad den senaste mandatperioden, där satsningar på löner och vårdens innehåll har haft särskilt fokus. Psykiatrin är ett av områdena där vi prövar arbetstidsförkortning.

Vi har också tagit initiativ och beslutat om att införa självvald inläggning vilket fungerar mycket bra och har ökat i omfattning. Vi har drivit frågan om att införa psykiatriambulanser i länet.

Under hösten 2021 utbildades all personal inom ambulans, 1177 och SOS alarm i psykiatrisk kompetens. Ambulanserna ska finnas för hela människans behov av akut vård.

Vi har varit med och tagit initiativ om att införa Vårdval Psykiatri. Detta för att stärka patienters valmöjlighet och för att locka mer psykiatrisk vård till Värmland.

Sjukvårdspartiet har aktivt arbetat med att i samverkan med länets samtliga kommuner, utveckla en hel vårdkedja vid missbruk. 
Den senaste mandatperioden har vi bland annat startat upp en tillnyktringsenhet, sprututbytesmottagning, hem för vård och boende unga.

Vi har också utvecklat samarbetet med Beroendecentrum, beslutat om att införa beroendemottagningar, barn unga och vuxna. Sprututbytesmottagningen utvecklas nu på fler platser i länet. 
 

Det här vill Sjukvårdspartiet i Värmland:
– Vi ska ha särskilt fokus på barn som anhöriga 
– Det ska vara lätt att få god vård vid psykisk ohälsa, beroende, riskbruk och annan sjukdom.
– Sjukvårdspartiet vill att förebyggande insatser, och ett bredare utbud av hälsofrämjande behandlingar ska stärkas

Sjukvårdspartiet arbetar för:

48. Att det ska vara lätt att söka och få samordnad hjälp vid psykisk ohälsa, sjukdom beroende eller riskbruk
och satsningen på psykiatriambulanser ska fortsätta stärkas.
49. Att vi ska ha tillgång till så många vårdplatser som behövs, och att psykiatrisk vårdavdelning vid Arvika sjukhus ska öppnas igen. Vi vill gärna se ökad möjlighet till dag-vård på fler platser.
50. Vård och stöd till medberoende närstående ska förbättras. 
51. Att öka möjligheten till självvald inläggning för fler patientgrupper.
52. Att få flera anställda inom vården med egen erfarenhet av vård vid psykisk sjukdom och beroende. 
53. Att alla ska ha rätt till en kontaktsjuksköterska och samordnande vårdkontakt
54. Ökad samverkan med kommunerna för att barn och unga ska få ökat stöd i elevhälsovården.
55. Att förebyggande och tidiga insatser ökar så att färre behöver bli sjuka.
56. Att patientkontrakt ska införas och Samordnad individuell plan ska öka. 
57. Att införa vårdval för läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidmissbruk/LARO. Det kan öka möjligheten till fler mottagningar i länet.
58. Fortsatt utveckling av en vård på lika villkor även för patienter med beroende och riskbruk. 

Integration och gemenskap - Skapar ett starkare samhälle

Värmland ska vara ett välkomnande län oavsett var du kommer ifrån. 

Integration handlar om att inkludera alla invånare i Värmland, oavsett vem man är. Detta gäller oavsett ursprung, kön, erfarenheter eller funktionsförutsättningar 

Det är viktigt att stödja nyanländas etablering, därför har vi bland annat beslutat att skyltar ska finnas vid CSK på fler språk än enbart svenska.  

Vi har också beslutat att HBTQ-flaggan ska flaggas utanför Regionens hus och på länets tre sjukhus den 17 maj, internationella HBTQ-dagen. 
 

Den digitala utvecklingen är ett sätt att göra fler inkluderade, att underlätta för deltagande och självständighet. Samtidigt har vissa svårigheter att använda digital teknik.

Det här vill Sjukvårdspartiet i Värmland :
– Vi behöver få bort alla former av utanförskap i vårt samhälle. Värmland ska vara ett tryggt län att vara i. 
– Att misstron i utsatta områden ska överbyggas så att tillit till samhället skapas 
– Att unga människor i utsatta områden måste få förutsättningar till att komma in i vårt samhälle och finna en tro på att det finns en framtid bättre än kriminalitet 
– Att alla oavsett ålder och bakgrund, barn unga äldre ska känna sig trygga i samhället och känna en tillhörighet i det 
– Att barn och unga ska kunna ha ställen att gå till och att skyddsnäten ska fungera 
– Att tillgängligheten för personer som inte kan använda digitala verktyg ska underlättas

Sjukvårdspartiet arbetar för:

59. Att Region Värmland tillsammans med andra ska arbeta aktivt för att motverka utanförskap i samhället.
60. Att motverka hederskulturen som är förtryck av andra människor. En viktig åtgärd är till exempel att höja kunskap och medvetenhet hos oss alla om hur det kan ta sig uttryck, och hur man som civil person och samhällsfunktion kan hjälpa

Jämlikhet och jämställdhet

Jämlikhet handlar om alla människors lika värde. Att alla ska ha likvärdiga förutsättningar. Människor är olika. Därför behöver vi ofta göra olika, för att det ska bli så jämlikt som möjligt.

Jämlikhet handlar om att alla erbjuds samhällets insatser på lika villkor och med gott bemötande. Detta ska ske oavsett var man bor, ålder, kön, funktionsnedsättning, utbildning, social ställning, etnisk tillhörighet, religiös tillhörighet eller sexuell läggning 

Jämlikhet handlar alltså om många olika grupper, medan jämställdhet handlar om att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. 

Vi har aktivt arbetat för att alla nämnder i Region Värmland skulle genomgå schysstutbildning, som handlar om att lära sig om att tänka och handla mer jämlikt och jämställt. 

Detta vill Sjukvårdspartiet i Värmland: 
– Motverka hederskulturer 
– Att alla ska kunna försörja sig, för detta är viktigt för människors hälsa 
– Vi ser jämlikhet och jämställdhet som viktiga förutsättningar för ett hälsosamt Värmland.

Sjukvårdspartiet arbetar för:

61. Att skapa ett samhälle där alla har jämlika rättigheter  och skyldigheterVärmland ska vara inkluderande, öppet och välkomnande.

Kollektivtrafik för hela Värmland

Under den senaste mandatperioden 2019 – 2022 har vi öppnat hållplatserna i Lene och Ottebol på Värmlandsbanan och Oleby, Rottneros och Öjervik på Fryksdalsbanan.  

Sjukvårdspartiet har medverkat till att studenter och seniorer får rabatt i hela Värmlands kollektivtrafik. 

Det här vill Sjukvårdspartiet i Värmland: 
– Det ska vara enkelt att resa med kollektivtrafiken i hela Värmland.
– Värmlandstrafiks tåg ska gå över gränsen mot Norge. 
– Busstidtabellerna bör anpassas till tågens avgångstider. Resenärernas väntetider vid byten mellan bussar ska minimeras. 
– Värmlandstrafiks upphandlingar ska inte missgynna små taxiföretag. 
– Sjukvårdspartiet arbetar för att minska resors klimatavtryck och föroreningar. Hållbart resande från A till B bör ske med fordon som drivs av el eller fossilfria drivmedel. Att gå och att cykla är en viktig av hela resan. 

Sjukvårdspartiet arbetar för:

62. Att det ska vara möjligt att ta med cykeln på alla Värmlandstrafiks bussar, tåg och båtar 
63. Billigare biljetter för längre resor med kollektivtrafik, och att det ska finnas färre taxezoner.
64. Att Värmlandstrafik ska underlätta för kommunerna att införa kompisåkning  i skolbussarna. Vi vill ge alla kommuner i Värmland möjlighet att öppna upp skoltrafiken för allmänheten i mån av plats.
65. Att införa virtuella hållplatser för busstrafik på landsbygden, så att bussen kan stanna på fler ställen.
66. Att starta upp X-linjer på fler tätorter.
67. Att införa sommartrafik med buss till populära turistmål. 

Kultur - berikar våra liv och är viktig för att vi ska må bra

Kultur har en stor betydelse för en orts attraktionskraft och identitet, inte minst människors välmående och hälsa. 

Under senaste mandatperioden har vi tagit fram en kulturkarta för att underlätta överblick och skapa möjligheter att knyta kontakter och utveckla samverkan mellan olika delar av kulturlivet. 

Detta vill Sjukvårdspartiet i Värmland: 
– Att kultur ska få fungera som en viktig friskvårdsfaktor i olika slag av hälsofrämjande arbete.  
– Att stärka synen på människan som en helhet.
– Att kulturella uttryck i olika former blir ett komplement till den medicinska vården. Detta kan bidra till att stärka det friska i människan.  

Sjukvårdspartiet arbetar för:

68. Att kulturellt uttryckande terapier ska vara ett självklart behandlingsutbud i vården. 
69. Att en ökad del av kulturbidragen ska fördelas över Värmland även till de mindre etablissemangen i större utsträckning.  Hela Värmland har rätt till ett levande, varierat och tillgängligt kulturliv.

Miljö

Vi behöver skapa oss ett mer hållbart samhälle och då behöver alla hjälpas åt, inte minst Region Värmland som kan göra stora avtryck. Vi har ett sårbart samhälle där vi i kapp med nedrustningen ökat vår sårbarhet emot omvärlden och är idag inte självförsörjande. 

Vi har varit delaktiga i besluten om Region Värmlands energi och miljöarbete och tagit fram en ny miljöplan för Region Värmland, och vi har även beslutat om att alla våra tjänstebilar ska gå på fossilfritt drivmedel och att erbjuda medarbetare tjänstecyklar.  

Vi har varit delaktiga i besluten om att skapa giftfria miljöer i Region Värmlands lokaler. Giftfria väntrum, är ett exempel. 

Region Värmland har nu i många år legat mycket bra till, nationellt gällande energieffektivitet.

Sjukvårdspartiet har uppmuntrat konceptet hållbar vårdcentral. Dessa värnar särskilt om miljö och om patienternas hälsa.  

Det här vill Sjukvårdspartiet i Värmland: 
–  Att vi ska öka ambitionerna ännu mer i miljöarbetet.
– Att öka andelen närproducerade och ekologiska livsmedel på våra vårdinrättningar.  
Vi arbetar för att minimera transporterna i våra upphandlingar

Sjukvårdspartiet arbetar för:

70. Att nya byggnader i arkitektur och utseende ska anpassas till sin omgivning.
Genom att skapa harmoni och balans mellan nytt och gammalt, byggnader och grönytor får man trevligare tätorter. 
71. Att länets sjukhus får egen rening av avloppsvattnet från läkemedel och kemikalier. Idag renas avloppsvattnet i kommunala reningsverk bara ifrån kväve och fosfor och organiskt material. 
72. De investeringar som Region Värmland gör ska vara hållbara investeringar med avseende på klimat, miljö, socialt ansvarsmässigt – och bolagsmässigt. Ansvarsfulla investeringar. 
73. Öka andelen ekologisk, närproducerat för att få ner transporter och gifter. Det ger också minskad sårbarhet vid kriser och arbetstillfällen.  

Regional utveckling - möjligheten att bo och leva i hela Värmland

Vi har varit med och tagit fram Värmlandsstrategin. Strategin är till för alla som lever och verkar i Värmland. Den är vårt gemensamma verktyg för att skapa det Värmland vi vill ha och behöver i många år framöver.  

Värmland består av stor del landsbygd och har en stor styrka i landsbygden och naturtillgångarna. 

Det här vill Sjukvårdspartiet i Värmland: 
– Värmland behöver både attraktiva städer och en levande landsbygd.
– Stärka den värmländska konkurrenskraften. 
– Att alla i Värmland har tillgång till god och fungerande kommunal, statlig och kommersiell service. 
– Stimulera till ökad kompetensutveckling och utbildning. 

Sjukvårdspartiet arbetar för:

74. Att stimulera till nyskapande, innovation, entreprenörskap och forskning. 
75. Verkar för att reglerna kring strandskydd ändras så att möjligheterna till bostadsbyggandet ökar.  Detta ska ske med fortsatt respekt för områden värda att bevara och dess tillgänglighet för allmänheten 
76. Att utveckla attraktiva platser: Exempelvis strandskyddet, besöksnäringen, hotell, restauranger & kulturnäringen. 
77. Att skapa förutsättningar för näringslivet och arbetsmarknaden i hela Värmland . Företag som redan finns här ska kunna fortsätta och utvecklas här i Värmland. 
Vi vill stötta och bidra till omställning för en hållbar utveckling. 
78. Att stödja viktiga områden inom det värmländska näringslivet tex. livsmedelsbranschen, skogsindustrin, besöksnäringen, industrin, handel och spelindustrin. 
79. Att utöka digitala hälsotjänster. Företag och offentliga sektorn ska samverka och utveckla moderna digitala hälsotjänster. 
80. Att prioritera hållbara gods- och persontransporter.  
81. Utveckla snabbare järnvägsförbindelser som skapar nya förutsättningar för hållbar transporter och därigenom större regional arbetsmarknad och näringsliv. 
82. Vi arbetar för en förbättrad kompetensförsörjning, och vi vill satsa på yrkesutbildning.  

Tandvård

Detta vill Sjukvårdspartiet i Värmland: 
– Ingen ska behöva oroa sig för att ha råd att laga sina tänder.

Sjukvårdspartiet arbetar för:

83. Tänderna ska ses som en del av kroppen.
84. Avgiftsnivån för tandvård är ojämlik i landet. En nationell översyn av tandvårdstaxan är av stor vikt för befolkningen i Värmland.  
85. Tillgängligheten till tandvård och frisktandvård ska öka. För att klara det behöver vi attrahera fler tandläkare och tandsköterskor till Värmland. 
86. Tandvård ska långsiktigt finns på minst lika många platser som idag

Trygghet och samhälle

Polisen ska ha en god förmåga att kunna förebygga och utreda brott. Det är också viktigt att rättssamhället fungerar, och reagerar mot brottsligheten.  

Detta vill Sjukvårdspartiet i Värmland: 
– Att det ska finnas fler poliser i samtliga kommuner i Värmland .
– Att kommunerna ska få förutsättningar att arbete brottsförebyggande.
– Att hela rättskedjan ska stärkas.

Sjukvårdspartiet arbetar för:

87. Att verka för fler poliser i samtliga kommuner genom samtal med företrädare i riksdag, regering och övrig nationellt beslutsfattande.
88. Att verka för fler poliser. Detta ökar tryggheten genom att polisen ges möjlighet till större synlighet.
Genom att i större utsträckning vara på brottsplatsen i stad och på landsbygd, kan de utreda flera brott. 

Äldres rätt till ett tryggt och aktivt liv

Vi vill alla leva ett gott liv – hela livet.  Genom att ta hand om våra äldre, stärker vi oss alla.

Detta vill Sjukvårdspartiet i Värmland: 
– Pensionärer ska kunna leva på sin pension 
– Äldre ska känna sig trygga med sin ekonomi och boende. 
– Det ska vara självklart att hjälpmedel och teknik ska finnas tillgängliga hela livet. 

Sjukvårdspartiet arbetar för:

89. Satsa på kompetensutveckling för all personal om åldrandet och bemötandet av äldre.
90. Att äldremottagningar införs på våra vårdcentraler. 
91. Att verka för att pensionärer får mer pengar i plånboken. 
92. Att motverka åldersdiskriminering. Vi vill ta vara på de års-rikas erfarenheter och stärka deras möjligheter.

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland