Hem / vår politik / SiV Region Värmland / Handlingsprogram

Handlingsprogram - Region Värmland

För vår politik i Region Värmland.

Handlingsprogram i 79 punkter:

Via Region Värmland ska vi jobba för ett levande Värmland 

1. SiV skall arbeta för att Region Värmland organiseras utifrån befolkningens behov i hela länet.

2. Värmland behöver både attraktiva städer och en levande landsbygd. Det ska finnas samhällsservice såsom vård, skola och omsorg i hela länet.

3. Konsekvensbeskrivningar inför beslut om förändring ska inte bara vara ekonomiska. Det är viktigt att de även beskriver sociala och miljömässiga konsekvenser.

 
Vi tar på allvar – att barn och unga är allas vår framtid 

 4. Region Värmland skall vidareutveckla ett nära samarbete med kommunernas skolhälsovård och skola. Det är viktigt att tidigt  fånga upp sociala problem såsom missbruk och våld i nära relationer. Barn har rättighet att få hjälp och stöd utifrån sina behov i skolan utan krav på en diagnos. Barn har också rätt till en diagnos om det behövs. Det är viktigt att säkerställa att barnets bästa alltid kommer främst.

5. Vi vill se till att barn har rätt till inflytande, delaktighet och en välfungerande vård med tidiga och samordnade insatser. Barnens rättigheter enligt barnkonventionen skall säkerställas.

6. Ett ungdomsråd, med representanter från alla kommuner, bör inrättas. 

 
Vi vårdar miljö & hållbarhet, välfärdens förutsättningar 

7.  SiV skall aktivt arbeta med att bevara och respektera jordens resurser, vilka är en förutsättning för överlevnad med livskvalitet. Det kräver samarbete över gränser. Målet är ett fossilfritt samhälle samt giftfria miljöer, hälsosamma för såväl jord, djur, natur, människa och tillväxt. 

8.  Vi vill se en ökning av kollektivtrafiken.

9. Vi vill se en utbyggnad av cykelbanor i hela regionen, så att cykeln kan användas även på längre sträckor.

10.Vi vill öka den ekologiska och närproducerade andelen livsmedel på våra sjukhus, vårdinrättningar och folkhögskolor.

11.Vi vill att regionen antar en resepolicy där hållbart resande prioriteras i alla tjänsteresor och där möjligheter till fler distansmöten underlättas.  

12.Miljöaspekter som främjar ett hållbart Värmland skall finnas med i alla upphandlingar av varor och tjänster. 

 
Vi utvecklar och utvecklas för jämlikhet och jämställdhet och allas lika värde

13.Vi anser det vara viktigt att kontinuerligt höja kunskap och medvetenhet om vilka beteenden, åtgärder och strukturer som ökar förutsättningarna för ett jämställt samhälle för såväl individer som grupper. Vi ser jämlikhet & jämställdhet som viktiga förutsättningar för ett hälsosamt Värmland. Värmland skall vara inkluderande, öppet och välkomnande.

14.Vi vill öka medvetenheten om könsstereotypa uttryck och vår kommunikation t.ex språket vi pratar i politiken. Så ökar möjligheterna att alla upplever trygghet och möts med respekt.

Vi värnar om äldres rätt till ett tryggt och aktivt liv.

15. Äldrefrågorna ingår i hela välfärdsstrukturen och kan därför inte begränsas till enskilda områden. 

16. Vi vill satsa på kompetensutveckling för all personal om åldrandets sjukdomar för att säkerställa vårdkvalitén.

17. SiV vill stimulera till ökade möjligheter för äldre att resa kollektivt till subventionerade priser.

18. SiV vill verka för att ett långt arbetsliv ska löna sig i pensionskuvertet för alla, så att vi får pensioner som går att leva på.

19. SiV vill verka för att äldre har en trygg ekonomi, ett tryggt boende, en trygg vård och omsorg på sina villkor. Det är viktiga förutsättningar för att leva tryggt hela livet. 

 
SiV jobbar för integration och funktionsrätt 

20. Projekt, kreativitet och entreprenörskap skall stimuleras för att öka hälsan för individer och grupper, samt begränsa samhällskostnader för ett attraktivt och levande Värmland.

21. Integration handlar om att inkludera alla invånare i samhället, oavsett ursprung, kön, erfarenheter eller förutsättningar.

22. Vi anser att Lagen om särskilt Stöd och Service till vissa funktionsnedsatta (LSS) skall efterlevas och utvecklas till vad det var avsett för. Människors rätt att leva som andra, trots funktionsvariationer är viktig att beakta. 

 
SiV:s syn på privat/offentlighet i välfärden 

23. Lika höga krav på kvalité skall ställas på skolor och vårdföretag oavsett om de drivs i offentlig eller privat regi. Jämsides med traditionell verksamhet kan olika alternativa driftsformer prövas för att nyttja samhällets begränsade resurser på ett optimalt sätt.

24. Vi vill stödja flera emtreprenörsformer för att ge fler möjligheter till ett självständogt liv med egen försörjning. 

 
SiV vill utveckla infrastrukturen för hela länets behov 

25. Kollektivtrafiken skall utvecklas i hela Värmland. Fler hållplatser skall öppnas för behovsstyrd av- och påstigning. 

26. Värmlandstrafiks tåg skall gå över gränsen mot Norge. Bussarna skall gå över regiongränserna. 

27 .Det skall vara möjligt att ta med cykeln på buss, tåg och båt för att skapa ett komplett resealternativ från A till B. 

28. Ett gemensamt biljettsystem för grannlän och Norge skall utvecklas.

29. Buss- och tågtider bör samordnas för att minimera resenärernas väntetider.

30. Nya prismodeller skall prövas för att stimulera ökat resande.

31. Vi anser att sjukresor är en del av vårdbesöket. Tider för vårdbesök ska i möjligaste mån bokas med hänsyn till patientens möjlighet att resa. Servicelinjen ska utvecklas för att minimera restiden och planeras utifrån patientens behov.

 
Vi vill medverka för stärkt rättsväsende & trygghet i samhället 

 32. SiV verkar för att det ska finnas fler poliser i samtliga kommuner i Värmland. Det kommer tillsammans med övrig utveckling av samhällsinsatser öka tryggheten och förebygga brott.

33. Region Värmland bör tillsammans med andra myndigheter och civilsamhället arbeta aktivt för att motverka utanförskap i samhället.

 
Vi värnar om folkhögskolorna 

34. Vi ser Värmlands folkhögskolor som en viktig resurs för tillväxt och utveckling. De är också ett viktigt komplement för integration i samhället, både för utlandsfödda och inrikes födda. De bör utvecklas än mer digitalt för ett större distansutbud. 

 
Vi vill utveckla attraktiv bostadsplanering 

35. Verka för att strandskyddet i Värmland ses över för att underlätta bostadsbyggande i attraktiva områden. Detta skall ske med fortsatt respekt för bevarandevärda områden och dess tillgänglighet för allmänheten. Vi bryr oss om Värmlands viltvård!

36. Viltvård är viktigt för att ge förutsättningar att leva och verka i en levande landsbygd. Värmland har ett för stort ansvar för vargstammen och vill därför att den sprids över landet. Det är viktigt med en balans i viltfrågor utifrån olika intressen. Skyddsjakt och licensjakt som beslutas av länsstyrelsen samt förvaltning av viltstammen enligt beslut i Sveriges riksdag skall stödjas. 

 
SiV jobbar för en god arbetsmarknad 

37. Vi verkar för att administration samt regionala utvecklingsresurser fördelas till alla värmländska kommuner.

38. Kommunernas validering av olika yrkesområden skall samordnas och entreprenörskap skall stimuleras.

39. SiV skall aktivt arbeta med förutsättningar för en god arbetsmarknad. Det kräver en tillgänglig vård med hög kvalitet, tidiga samordnade insatser och en bra skola.

 
SiV tar ansvar för och stimulerar god arbetsmiljö & attraktiva arbetsplatser 

40. Vi vill medverka till att skapa hälsosamma och attraktiva arbetsmiljöer i Region Värmland som blir länets största arbetsgivare.

41. Arbetsmiljö, resurser och kvalitet är starkt sammankopplade. Arbete inom Region Värmlands samtliga arbetsplatser skall ge en god försörjning, ta tillvara medarbetarnas yrkesstolthet, kompetens, innovationskraft och arbetsglädje. Användandet av utomstående konsulter skall begränsas.

42. För oss är det viktigt att det inom vård och utbildning finns utrymme för stödjande reflekterande handledning och fortbildning.

43. Vi verkar för att införa arbetstidsförkortning inom vård och omsorg. En förbättrad arbetsmiljö och status minskar stress och utbrändhet och ökar attraktiviteten för yrket. 

 
SiV anser att kultur är en viktig källa till välfärd 

44. Vi vill att hela länet skall få ökad del av utbudet från de stora institutionerna. 

45. Vi vill att kultur på recept ska finnas i Region Värmlands behandlingsutbud. Kulturupplevelser kan vara hälsofrämjande och förbättra och komplettera den vanliga sjukvårdens rehabiliterande arbete.

 
SiV brinner för allas rätt till hälsa & Sjukvård 

46. Fokus skall ligga på behoven, i en HELHETSSYN av individens hälsa och förutsättningar. Patientforum och patientnämnd skall fortsätta utvecklas, finnas tillgänglig samt organiseras så att det bidrar till ett aktivt lärande. 

 
SiV jobbar för att implementera patientlagens intentioner med kompetenta patienter och närstående 

47. Patienten ska informeras om sin sjukdom och involveras i planeringen av sin egen vård, så att rätten att vara delaktig och medskapande i vårdprocessen säkerställs. Inkludera och öka stöd och samverkan med närstående.

48. Vi arbetar för att försöksprojektet med ”självvald inläggning” för patienter inom psykiatrin bör fortsätta utvecklas. Metoden minskar självskadebeteende, tvångsåtgärder och antalet undvikbara inläggningar.

49. Vi vill utveckla förhållningssätt, helhetssyn och insatser inom alla former av vård för missbruk i enlighet med behoven, nationella riktlinjer och länsöverenskommelser. Se till att första linjens vård för riskbruk och missbruk i hela länet för unga, vuxna och äldre personer utvecklas. Vårdkedjan skall inkludera tillräckliga, samordnade  och tidiga insatser inklusive behandling av medberoende. Inse att patientgruppen finns i hela vården och omsorgen. Utveckla insatser för samsjuklighet. Säkerställ rätten att erhålla vård och stöd även under pågående missbruk. Barn som anhöriga skall särskilt uppmärksammas.

50. Vi vill utöka antal tjänster med personal som har egen brukarerfarenhet inom missbruk- och psykiatrisk vård,sk MB (Medarbetare med Brukarerfarenhet). Det är viktigt att stödja verksamhetsutveckling genom brukarmedverkan och brukarinflytande på såväl individnivå som verksamhets- och systemnivå enligt Socialstyrelsens rekommendationer.

 
SiV är konsekventa i att behovsperspektivet skall komma främst i vården 

51. Utbudet av behandlingsinsatser ska breddas för att motsvara befolkningens skiftande behov. Tillgången till friskvård, hälsokontroll och ett tillgängligt, värdigt och anpassat stöd för psykisk hälsa i alla åldrar skall utvecklas. Detta skall initieras tidigt, redan på mödra- och barnhälsovården och genomsyra all hälso- och sjukvård.

52. En väl utvecklad och decentraliserad sjukvård skall garantera närhet till bra sjukvård, hälsovård och friskvård så att patienter, anhöriga och personal slipper dyra och tidsödande resor.

53. Region Värmlands närsjukvård ska fortsätta utvecklas och organiseras för att akut kunna behandla och vårda sjukdomstillstånd för de mest efterfrågade behoven.

54. Vi vill främja utveckling av hälsofrämjande insatser för demenssjuka och deras närstående. Demens kan drabba personer i alla åldrar. Kunskapen inom området bör öka inom vård och omsorg och även inom samhällsplanering.

55. Vård i livets slutskede (Palliativ vård) skall omfatta alla åldrar, alla diagnoser. Särskilt anpassade vårdplatser i lugn, tillgänglig miljö skall motsvara behoven.

56. Bästa Effektiva Omhändertagandenivå (BEON) skall fortsätta utvecklas. BEON låter patienten tidigt träffa mest lämplig legitimerad vårdpersonal. Det bör även omfatta andra lämpliga yrkesgrupper.

57. Vårdbesökets längd ska motsvara behovet, och alla patienter med högt vårdbehov skall ha en fast vårdkontakt.

58. Fler magnetröntgenkameror skall inrättas i länet, för att minska väntetider och säkerställa behovet av diagnostiserings- och utredningsverktyg.

SiV arbetar för att främja hälsa och förebyggande insatser 

59. Genom aktiv samverkan med kommunerna bör utbildning av egenvård och friskvård ges redan i skolan. Utbudet av friskvårdsaktiviteter skall utvecklas, byggas ut och göras tillgängligt i hela länet.

60. Kvinnosjukvården och förlossningsvården är av stor vikt för barn, kvinnors och familjers möjlighet till hälsa. Det bör utvecklas nya arbetssätt för att stärka trygghet och kvalitet, då många upplever att tryggheten har minskat efter centralisering av BB- sjukvården i länet.  

61. Utveckla mobil verksamhet för förebyggande hälsovård t ex mammografi; öka informationen om förebyggande undersökningar.

62. SiV vill att möjligheten för termografi som komplement till mammografi skall utredas.

63. Biblioteksutbudet i vården bör byggas ut och utvecklas för att finnas tillgänglig vid alla vårdplatser.

 
Vi utvecklar E- hälsa, för kvalitet, jämlikhet och tillgänglighet 

64. E-hälsa och digitaliseringens möjligheter som komplement till den traditionella vården ska fortsätta utvecklas. Det ger ökade valmöjligheter, fler kontaktvägar till vården och mer jämställd tillgång till en kvalitativ vård. 

 
Vi fortsätter utveckla vård och omsorg – mot sammanhållna och lärande vårdprocesser, kontinuitet och närhet. 

65. Hälso- och sjukvården skall fortsätta utvecklas för kvalitet och hög tillgänglighet i enlighet med den framtagna ”Utvecklingsplanen för framtidens vård”. Det är viktigt att fortsätta utvecklingen tillsammans med kommunerna.

66. Antalet mottagningar och närsjukvårdplatser med särskilt anpassad vård för äldre, multisjuka patienter bör fortsätta utvecklas på fler platser i länet liksom mottagningar som erbjuder utredning, behandling och uppföljning av sjukdomar som hör till åldrandet.

67. Det aktiva arbetet med nollvision mot självmord bör fortsätta.

68. Närsjukvården skall fortsätta att utvecklas,  t.ex mobila närsjukvårdsteam, bedömningsbilar, mottagningsverksamhet. Uppföljande vård och rehabilitering ska kunna erbjudas nära hemorten.

 
SiV jobbar för en säker läkemedelsförskrivning 

69. Samordnande vårdkontakt och gemensamma journalsystem är av största vikt för att åstadkomma samordning av läkemedel på ett patientsäkert sätt. Läkemedel skall betraktas som en av flera möjliga behandlingsmetoder.

70. Sjukvårdspartiet arbetar för att FYSS ”Fysisk aktivitet i sjukdomsförebyggande och sjukdomsbehandling” får en lika framträdande och självklar plats som ”FASS” (läkemedelsinformation) på läkarens bord.

 
SiV hävdar bestämt att tänderna – är en del av kroppen  

71. Avgiftsnivån för tandvård är ojämlik i landet. En nationell översyn av tandvårdstaxan är av stor vikt för befolkningen i Värmland.

72. Vi verkar för att all medicinsk tandvård ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd.  

 
SiV vill att område kost & Hälsa – ska utveckla förhållningssätt och utbud 

73. Aktuell kunskap och forskning kring kostens och motionens betydelse för hälsan skall beaktas i all friskvård, hälsovård, sjukvård och behandling. 

74. Vi vill utveckla individuell kostrådgivning, i respekt för patientsäkerhet och patientens egna val. Öka förståelsen för hur naturliga fetter och kolhydrater påverkar mättnadskänsla och hälsa. Komplettera kompetensen inom sjukvården med certifierade kostrådgivare. Utveckla utbudet av kost vid våra sjukvårdsinrättningar.  

 
Vår vision är en ökad jämlik tillgång till komplementära och alternativa behandlingsmetoder – en outnyttjad resurs 

75. För att förbättra hälsosektorn bör en integration av evidensbaserad kunskap från olika medicinska traditioner utvecklas för en helhetssyn på människan som biologisk, psykologisk, social och andlig varelse, enligt Världshälsoorganisationen WHO:s deklarerade strategi.

76. Den västerländska skolmedicinen och komplementärmedicinen skall stimuleras till att i öppenhet, trygghet och samverkan utveckla evidensbaserade arbetssätt, metoder och strukturer för folkhälsa, patientnytta, patientsäkerhet och resursansvar.

77. Nationella riktlinjer har till syfte att vara ett kunskapsstöd på gruppnivå. För att det ska ge avsedd effekt i fördelningen av gemensamma resurser bör det arbetet utvecklas för att bygga på evidens från både kvantitativ och kvalitativ forskning.

78. Verka för planering av en integrativ vårdcentral, där västerländsk skolmedicin och komplementärmedicin kan utgöra ett kunskaps- och forskningscentrum i samarbete med Karlstads universitet

79. Högkostnadsskyddet skall inkludera behandling av kiropraktor, osteopat och naprapat.

Dela sidan

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin