Hem / vår politik  / SiV Karlstad / Handlingsprogram

Handlingsprogram

SiV Karlstad

SiV i Karlstad vill verka för ett friskt Karlstad där invånarnas möjlighet till hälsa alltid ska finnas med i de kommunala besluten.

Vi kommer att jobba för att införa fler förebyggande åtgärder för hälsa och friskvård i kommunen. 

Vi kommer att verka för att barnkonventionen implementeras i hela kommunala organisationen och att kunskapen om denna ökar.
Vi vill se barnkonsekvensanalyser och analys av hälsoperspektiv för invånare i alla åldrar inför alla beslut. Anställningsvillkor skall fokusera på hälsa, utveckling, arbetsglädje och trygghet. Kompetens och yrkesskicklighet skall tas tillvara.  

 
Det är viktigt att involvera befolkningen vid förändringar av närområden. 

Vi vill förbättra kommunens arbete med invånardialoger.

Rådslag, för särskilt angelägna frågor, bör kunna inrättas temporärt eller stadigvarande. Ungdomsfullmäktiges roll är viktigt att ta vara på och utveckla.
SiV i Karlstad vill verka för att god sakkunskap tas till vara i alla diskussioner och en tydlig information och dialog med befolkningen! 

 

Rätten att åldras aktivt och värdigt

En kommun som satsar på hälsa, bör integrera äldrefrågor i alla beslut och stadsplanering.Det är viktigt för ett aktivt, hälsosamt liv och för ett levande Värmland, en levande stad.

Vi vill se gratis busskort i vår stadstrafik, och rabatterade resor i regionens kollektivtrafik för ”pensionärer i alla åldrar”. 
Med det menar vi att ”pensionär” räknas också personer som på grund av arbetsoförmåga lever på sk sjukbidrag.
Vi vill också subventionera motionsaktiviteter för pensionärer.
Ett rikt utbud av kulturaktiviteter finns i vår kommun och de bör tillgängliggöras för alla. Utbudet av trygghetsboende och särskilt boende ska motsvara behoven och vi vill öka servicen och minska myndighetsutövandet i all vård och omsorg, såsom ”förenklad biståndsbedömning” med möjligheter att välja hur äldreomsorgen skall utformas i såväl eget boende som om man vill välja att flytta till ngn form av anpassat boende. Det ger utrymme till att utveckla biståndsbedömarnas roll till att utöver myndighetsutövandet också innebära stöd och vägledning. 

 

Skutbergets utveckling

Vi vill att Skutbergets bevaras och utvecklas som ett rekreationsområde, tillgängligt för alla och fritt från exploatering. 

Skutberget är ett område tillgänglig för alla och även via buss, vilket främjar hälsa, jämlikhet, gemenskap och integration. 
Friskvård i naturen är avgörande för framtida hälsa, för alla generationer.
Området som föreslås avsättas till Muminparken är mycket naturskönt och harmoniskt, och är i grunden annorlunda än området kring sandstranden.
Vilken typ av rekreation man längtar efter och behöver styr åt vilket håll man går när man besöker Skutberget. Detta får inte inskränkas genom att sätta upp stängsel och innebära att vistelse kräver dyra avgifter.

Vård och omsorg och samverkan 

Vi har många områden som kräver en god och effektiv samverkan mellan landstinget och kommunen

SiV i Värmland har verkat i Landstinget i Värmland sedan 2006, men det finns frågor som inte kan påverkas enbart med landstingspolitik. Därför blir det viktigt för oss att även utifrån det kommunala perspektivet verka för ökad samverkan.
Vi vill utöka möjligheten till närvårdsplatser för äldre, multisjuka, tillräckligt med vårdplatser för en värdig, palliativ vård.
Vi vill att projektet med mobila närvårdsteam och äldremottagningar utökas till hela kommunen. Missbruksvården skall fortsätta stärkas, vilket kräver ett stort fokus på det samarbete som idag finns i länet och kompetenshöjande åtgärder.
Det samordnade stödet för vuxna med behov av stödinsatser skall förbättras.
Kompetensen kring behoven av anpassat stöd för personer med psykiska och neuropsykiatriska diagnoser skall öka. 

Vi vill också verka för en integrativ hälsomottagning

Här kan kultur på recept, friskvårdsaktiviteter, traditionell vård och komplementära metoder samverka

För att erbjuda Karlstad och Värmland förbättrade möjligheter till hälsa! 
Vi tror på att starta denna i samverkan med landstinget, friskvården i Värmland och företagshälsovården.
Med fördel ser vi detta ske i kombination med forskning och utveckling.  

 

Kosten – en förutsättning för liv och hälsa

Vi vill se en tydlig förändring i organisering av kost och kostråd.

Utifrån aktuell forskning och individens egen kunskap om sin hälsa samt det faktum att vi människor är biokemiskt olika.
Kunskapen kring kostens inverkan på psykisk, mental och fysisk hälsa behöver öka och utbudet av stöd och behandling breddas.
Vi vill utveckla kostdelen i den länsstrategi som bland annat ska minska övervikt hos barn och unga för att ge barn och unga bättre möjligheter att lyckas.
Första linjens vård för barn och unga behöver utökas med kostrådgivare.
Vi vill förbättra möjligheten till hälsosamma val av kost vid våra skolor, förskolor och äldreboenden. 

Skola och förskola

SiV i Karlstad inser att alla är unika individer.

Vi vill ha en skola där alla får plats och en kommun där vi vågar satsa fullt ut på barn och unga.
Det är viktigt att barn/familjer ges möjlighet att välja skola istället för att tvinga in alla i en sorts förskola/skola för alla.
De första årens tillvaro avgör mycket för en individ och för familjernas trygghet och hälsa. Vi vill att alla skolor ska följa skollagen, och anpassa skolsituationen så att barnen ges det stöd och den hjälp som krävs, utan krav på diagnos.
Samverkan mellan kommunen och landstinget för de barn som behöver vård /diagnos skall däremot fungera sömlöst, med fokus på barnets/närståendes bästa.
Det är mycket viktigt för ett hälsosamt Karlstad nu och i framtiden, att förskola och skola för elever i alla åldrar tar hänsyn till individernas förmåga att hantera skolsituationen socialt och inlärningsmässigt.
Vi vill att första linjen för barn och unga, som vi startat i samverkan mellan kranskommuner och landstinget ska få mer resurser. De har visat att vårdnivån behövs – och grundtanken med första linjen är att utgöra en ”lågtröskelverksamhet”.
Det är därför viktigt att resurserna stämmer med behovet.
Vi vill verka för att landstinget vid första linjen också ökar resurser gällande somatisk vård, kostrådgivning samt riskbruks- och beroendebehandling. 

Integration och jämlikhet 

För SiV innebär integration att arbeta för att alla, som av någon anledning står utanför samhällets gemenskap och ett självständigt liv, inkluderas och ges bra förutsättningar. 

Vi ser det som väldigt viktigt med en värdig lösning för de hemlösa i vår kommun.
Vi vill se någon form av härbärge i kommunen. 
Alla människor har rätt till ett värdigt liv!
Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade LSS, skall utföras i enlighet med lagens intentioner – Rätten att leva som andra.
Nyanlända skall bemötas välkomnande och med respekt för människovärdet.
Insatser för att snabbt komma in i vårt samhälle, gällande tillgänglig information om såväl rättigheter som skyldigheter är viktiga investeringar.
För att alla ska få jämlika villkor krävs en rättvis fördelning av resurser till de olika idrottsföreningarna, inte minst ur jämställdhetsperspektiv.  
Fakta och öppna redovisningar skall vara vägledande i alla diskussioner som kan tänkas uppstå. 

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland