Pressmeddelande med anledning av Värmlandssamverkans (M, C, SiV, KD, L och MP) politiska initiativ ”Utred förutsättningarna till att införa vårdval psykiatri i Värmland”.

För oss i Värmlandssamverkan är det oerhört viktigt att vården i Region Värmland utgår från patientens perspektiv. Den vård man behöver ofta ska finnas nära och vara personcentrerad. Detta innebär bland annat att vårdtagaren ska vara involverad i planeringen av sin egen vård. Vi anser att kvalitet och ekonomi, samt en attraktiv och hållbar arbetsmiljö går hand i hand, och är en förutsättning för en effektiv och patientsäker vård.

”Vi har en väg kvar att gå för att nå målet om nära och patientcentrerad vård och att attrahera rätt kompetens till Värmland. Vi vill därför skynda på utvecklingen, genom att utreda förutsättningarna för att införa Vårdval Psykiatri i Värmland. Patienternas tillgång till god och nära vård är vår främsta drivkraft”, säger Marianne Utterdahl (SiV)

Vi behöver ett skifte i synsätt, från att se patienter som enbart mottagare av vårdtjänster till ett gemensamt partnerskap. Ett införande av Vårdval psykiatri är något som också utredningen ”God och nära vård, en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem”, (SOU 2020:19) lyfter som avgörande för att säkerställa god och jämlik vård för sårbara och marginaliserade grupper, samt för dem med störst behov av vård och omsorg.

”Vi vill öka möjligheterna till ökad kompetensförsörjning genom att professionen kan verka på flera sätt, som anställd i regionen eller i annan form. I syfte att klara värmlänningarnas efterfrågan och förhoppningsvis öka den geografiska närheten. I utredningen lägger vi tyngd vid att se och lära från andra regioner som infört Vårdval psykiatri. Vad har framgångsfaktorerna varit och vad behöver vi vara beakta i vårdkedjan”, säger Eva Julin Dombrowe (L)

För Värmlandssamverkan i hälso- och sjukvårdsnämnden
Marianne Utterdahl (SiV)
Eva Julin Dombrowe (L)
Henrik Samuelsson (M)
Jens Östergren (C)
Susanne Engstad Clarke (KD)
Robert Halvarsson (MP)

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland