Marianne Utterdahl

Ordförande och gruppledare

Jag har förtroendet av SiV;s medlemmar att vara ordförande för partiet, och är sedan oktober 2012 partiets gruppledare. Genom gruppledarskapet har jag uppdraget att vara Regionråd (innan regionbildningen 2019 landstingsråd). Jag älskar verkligen utbytet av synpunkter, idéer och tankar som det politiska livet ger mig. Via det tvärpolitiska SiV har jag funnit partiet där vi får ha väldigt olika grundideologi, vilket kan göra diskussionerna väldigt intressanta och lärorika. Det som förenar oss är vad som fungerar bäst i Värmland och för invånarna i Värmland.

Efter valet 2018 har jag ansvaret att vara ordförande i Region Värmlands Hälso- och sjukvårdsnämnd. 
Det är ett stort, komplext och komplicerat uppdrag– och jag är väldigt tacksam att få vara partiets representant just här, eftersom jag brinner för hälsa och vård. Genom regionstyrelsen, regionfullmäktige och i Sjukvårdsregionen ”Samverkans-nämnden Örebro – Uppsala är jag med och tar ansvar för hela Region Värmlands/sjukvårdsregionens verksamheter.  

Det har varit en särskild utmaning att ha ansvaret för hälso- och sjukvården denna mandatperiod. Många beslut som togs förra mandatperioden skulle verkställas, och många nya idéer bar vi med oss in. Större delen av mandatperioden präglades dock av pandemin. Oro för befolkningens hälsa, oro för medarbetarnas hälsa, akuta åtgärder för att hantera den största kris som sjukvården upplevt under vår livstid, för de flesta av oss. Nu gällde det att hantera situationen. Det gjorde våra medarbetare med bravur. Genom en mycket nära och god samverkan med länets sexton kommuner och extraordinära insatser från medarbetarna i Region Värmlands alla delar. Extern genomlysning gav också politiken beröm för hur vi valt att samarbeta med den särskilda regionala sjukvårdsledning som enligt smittskyddslagen går in och “tar över” styrningen i många delar. Den förändringskompetensen och vilja att utgå från befolkningens behov tar vi med oss in i fortsatt arbete. Men också en uppbyggd vårdskuld, utbildningsskuld – och en mycket trött och sliten yrkeskår. Och många beslutade politiska åtgärder har fått vänta, eller försenats. Tillgängligheten till vårdcentralerna hade börjat förbättras under 2019, men blev allt svårare under pandemin. trots att våra vårdcentraler svarade på nästan dubbelt så många samtal som innan pandemin. Många ringde. Nu, efter pandemin – de senaste månaderna har tillgängligheten förbättrats rejält. Och vi har fler utbildningsläkare än någonsin. Vi hoppas och tror att våra olika satsningar för att förbättra arbetsmiljön för alla i vården – inklusive läkare på vårdcentralerna – ska göra att fler stannar. En sexårsplan för att få en bra tillgång på distriktsläkare och därmed bra tillgänglighet och kontinuitet i den nära vården är framtagen.

Det bästa denna mandatperiod är ändå att vi trots detta lyckats att i samverkan med länets sexton kommuner, ta fram en gemensam målbild för hur vi ska genomföra den historiskt största reformen för vård och omsorg ska se ut. Vi kan inte bedriva vården som vi har gjort i så många decennier längre. en vård som är uppbyggd mest för akuta insatser – men som inte möter den medicinska utvecklingen som innebär att allt fler överlever – och lever med flera olika sjukdomar. Vi behöver en vård som hänger ihop, är samordnad, gör patienter och närstående delaktiga – och där relation och person är viktigare än organisation och struktur. Detta har medfört att det “kokar” av utvecklingsarbeten i Värmland – mot en God och nära vård, hälsa och omsorg. Läs mer här regionvarmland.se/naravard När vi är överens om målet ökar förutsättningarn att det blir styrfart i genomförandet. Och vi i SiV brinner för att få fortsätta leda hälso- och sjukvården genom den förändringen!

En annan sak som jag är mycket stolt över – är den verksamhet vi har byggt upp tillsammans med länets 16 kommuner, och som var mitt allra första politiska initiativ att driva efter att jag tillträtt som landstingsråd: Nämligen Första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa. Nu är det dags för att vidareutveckla den, och att starta något liknande – samordnad vård och stöd för vuxna med psykisk ohälsa, sjukdom eller beroendesjukdomar.

Jag har förtroendet och den viktiga uppgiften att sitta ordförande i länets politiska styrgrupp för beroendevården, vilken jag var med och utvecklade till en ny organisering, som skulle ha en tydligare mandat och fokus på att se till att länsöverenskommelser fullföljs och utvecklas. Här är jag mycket engagerad i att bidra till att bygga en hel vårdkedja för barn, unga och vuxna med beroende och riskbruk. Vi har bland annat under den senaste mandatperioden startat sprututbytesmottagning i Karlstad – (arbete pågår för att få igång på fler orter), Tillnyktringsenhet, hem för vård och boende (HVB) barn och unga. Arbete är långt framskridet för att få igång länsgemensam och lokala mottagningar barn och unga. HVB vuxna och lokala samt länsgemensamma mottagningar vuxna är också igångsatt.

Glädjen var också stor när jag fick vara med och representera SiV i att inviga Närvårdsavdelningarna i Kristinehamn och Säffle. Sjukvårdspartiets ”baby” att återuppbygga och använda lokaler och profession i de två tidigare sjukhusorterna igen. Mer i den vägen vill vi se i hela länet. Därför har vi givit direktören ett uppdrag att undersöka förutsättningar för fler närvårdsavdelningar på fler orter i länet, och att vidareutveckla de mobila närsjukvårdsteamen i hela länet. Även den palliativa vården (vård i livets slutskede) skall utvecklas och stärkas.

Att vara med och driva fram utvecklingsplanen för framtida vård, som vi tog fram 2015 var för mig väldigt viktigt. Denna är helt i linje med regeringens utredningar om god och nära vård. Vi bygger inte framtidens vård genom sedvanlig nedskärning. Vi behöver utveckla, utvecklas och rusta upp! Det vi sett alldeles för tydligt, och de flesta som utsatts för vet – är att de kostnader som uppstår på grund av kvalitetsbrister blir större än besparingar.

Tidigare har jag haft olika uppdrag i Säffle Socialnämnd, en verksamhet som också ligger mig varmt om hjärtat. Nu följer jag den verksamheten via mitt uppdrag som ledamot i Säffle kommunfullmäktige. Jag sitter i Region Värmlands styrelse, fullmäktige och precis på samma sätt som jag brinner för den nära vårdens utveckling, är jag fokuserad på att den högspecialiserade vården, samordnas på bästa kvalitativa vis- och att en del av den kan hamna också i vårt län. Samordning och samverkan är viktigt för att erbjuda oss invånare bästa tillgänglighet, och bästa kvalitet samt en kostnadseffektiv vård. därför är det också väldigt intressant att vara förtroendevald i Svenskt ambulansflyg (fullmäktige).

De senaste åren innan jag gick in på heltidsuppdrag inom politiken arbetade jag som egen företagare och terapeut inom det komplementärmedicinska området. Att jobba för en mer holistisk, personcentrerad vård och att utveckla fler behandlingsmetoder är en självklar drivkraft för mig i mitt uppdrag.

Mellan 1993 och tio år framåt arbetade jag som enhetschef inom äldre och handikapp-omsorgen, främst med frågor kring gruppbostäder och personlig assistans, senare har jag också arbetat med biståndsbedömningar. Att utveckla våra system för att stödja profession och brukare att utföra sina uppdrag, tillit och förutsättningar mer än kontroll bär jag med mig härifrån.

Tidigare har jag arbetat inom verksamheter för personer med begåvningsmässiga funktionsnedsättningar. Samhällets och medmänniskors ansvar för att minimera hinder och arbeta inkluderande är för mig väldigt viktigt. Så bygger vi ett medmänskligt, utvecklande och trevligare samhälle.

Under nio har jag i olika roller funnits som en drivande kraft i en fristående grundskola i Säffle och under åttiotalet var ett antal år på ridskola, som ridlärare, bland annat med uppdraget att tillsammans med ett härligt gäng medhjälpare bygga upp verksamhet även för elever med funktionsnedsättningar. Jag fick då också uppdrag som ”Handikappkonsulent” (så hette det på den tiden) i dåvarande Ridfrämjandet vilket var underbart lärorika och givande år.

En bättre kommunikation med brukarföreträdare, medarbetare, invånare och medborgare behövs för att vi ska kunna skapa den välfärd som våra patienter, medborgare och invånare förtjänar. Bland annat behöver en bättre rutin för när verksamheterna ska kommunicera med lokalbefolkningen i frågor som påverkar dem, tas fram.

Vill du prata politik med mig så når du mig på marianne.utterdahl@regionvarmland.se eller via telefon 010-614128 alt. 072-566 77 59.

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland