Marianne Utterdahl

Ordförande och gruppledare

Oppositionsråd
Ledamot Regionfullmäktige, Regionstyrelsen
Ersättare regionstyrelsens arbetsutskott, personalutskott

Jag har förtroendet av SiV;s medlemmar att vara ordförande för partiet, och är sedan oktober 2012 partiets gruppledare. Genom gruppledarskapet har jag uppdraget att vara Regionråd (innan regionbildningen 2019 landstingsråd). Jag älskar verkligen utbytet av synpunkter, idéer och tankar som det politiska livet ger mig. Via det tvärpolitiska SiV har jag funnit partiet där vi får ha väldigt olika grundideologi, vilket kan göra diskussionerna väldigt intressanta och lärorika. Det som förenar oss är vad som fungerar bäst i Värmland och för invånarna i Värmland. 
 
Fram till valet 2022 har jag haft förmånen att verka i styrande koalition, och det skedde tillsammans med fem andra partier (M, C, L, KD och MP). Det var ett bra samarbete, men självklart inte möjligt att fullt ut kommunicera eller få igenom Sjukvårdspartiets politik fullt ut. En samverkan kan däremot ofta bli väl så bra när vi tar och ger, lyssnar och lär. Vi blir dock ganska anonyma utåt, eftersom allt man kommunicerar som ordförande är för nämnden som helhet, alternativt i vissa situationer som en representant för sex partier.  

Till ledningsuppdraget följde många tillhörande uppdrag, bland annat ordförandepost först i primärvårds- och psykiatriutskottet, samt vid regionbildningen ordförande för hälso och sjukvårdsnämnden. Det har varit en ansvarsfylld uppgift i en tid med stora växande utmaningar, pandemi med mera.  

Nu verkar vi från och med årsskiftet 2023 i opposition, fria att bedriva och kommunicera vår politik. Det är skönt att äntligen få fullt ut vara Sjukvårdspartiet, och eftersom vi fortfarande anser att vi behövs så tror vi på en comeback och starkare mandat från och med nästa mandatperiod. Mina nuvarande politiska uppdrag i Region Värmland är att vara ledamot i fullmäktige, i regionstyrelsen och ersättare i regionstyrelsens arbetsutskott tillika personalutskott.  

 
Att gå från landsting till Regionkommun, som bildades 1 jan 2019, dessutom under en period där en historiskt omfattande pandemi härjade, var ett stort, komplext och komplicerat uppdrag– och jag är väldigt tacksam för denna lärdom. Jag brinner nämligen för hälsa, vård och arbetsmiljö. Genom detta ordförandeskap hade jag många tillhörande uppdrag vilket gav mig en god insikt i området. 

Ja det var en särskild utmaning att ha ansvaret för hälso- och sjukvården denna mandatperiod. Många beslut som togs tidigare mandatperiod skulle verkställas, och många nya idéer bar vi med oss in. Större delen av mandatperioden präglades dock av pandemin. Oro för befolkningens hälsa, oro för medarbetarnas hälsa, akuta åtgärder för att hantera den största kris som sjukvården upplevt under vår livstid, för de flesta av oss. Nu gällde det att hantera situationen. Det gjorde våra medarbetare med bravur. Genom en mycket nära och god samverkan med länets sexton kommuner och extraordinära insatser från medarbetarna i Region Värmlands alla delar. Men det kostade på. Och visade tydligt på såväl brister som värdefulla delar av styrning och ledning.  
En extern genomlysning politiken beröm för hur vi valt att samarbeta med den särskilda regionala sjukvårdsledning som enligt smittskyddslagen går in och “tar över” styrningen i många delar. Den förändringskompetensen och vilja att utgå från befolkningens behov bär vi med oss in i fortsatt arbete. Men också en uppbyggd vårdskuld, utbildningsskuld – och en mycket trött och sliten yrkeskår. Och många beslutade politiska åtgärder fick vänta, eller försenades. Nu bevakar vi och stöter på den nya majoriteten att verkställa och att fortsätta i en konstruktiv riktning.  

Tillgängligheten till vårdcentralerna är en ständigt het fråga. Denna hade börjat bli rejält förbättrad under 2019, men blev allt svårare under pandemin. trots att våra vårdcentraler svarade på nästan dubbelt så många samtal som innan pandemin. Många ringde. Nu, efter pandemin –har tillgängligheten förbättrats rejält, men vi ser tydligt att uppföljningen i siffror inte alltid överensstämmer med patienternas eller medarbetarnas upplevelser. Detta är ett typiskt exempel på hur vi behöver bredda uppföljningen och förändra den så att den blir värdeskapande, rättvisande och stödjande för medarbetarna. Det var ett arbete vi hade påbörjat och som vi nu oroas för att den ska bli allt för detaljstyrd igen.  
 
Mer makt åt medarbetarna att utforma sina arbeten är vad vi vill se! Det ska i sin tur skapa mer makt och samordning = bättre vård för patienter!  

Och vi har fler utbildningsläkare än någonsin. Vi hoppas och tror att våra olika satsningar för att förbättra arbetsmiljön för alla i vården – inklusive läkare på vårdcentralerna – ska göra att fler stannar. En sexårsplan för att få en bra tillgång på distriktsläkare och därmed bra tillgänglighet och kontinuitet i den nära vården är framtagen. 

Det bästa denna mandatperiod är ändå att vi trots detta lyckats att i samverkan med länets sexton kommuner, ta fram en gemensam målbild för hur vi ska genomföra den historiskt största reformen för vård och omsorg ska se ut. Vi kan inte bedriva vården som vi har gjort i så många decennier längre. en vård som är uppbyggd mest för akuta insatser – men som inte möter den medicinska utvecklingen som innebär att allt fler överlever – och lever med flera olika sjukdomar. Vi behöver en vård som hänger ihop, är samordnad, gör patienter och närstående delaktiga – och där relation och person är viktigare än organisation och struktur. Detta har medfört att det “kokar” av utvecklingsarbeten i Värmland – mot en God och nära vård, hälsa och omsorg. Läs mer här regionvarmland.se/naravard När vi är överens om målet ökar förutsättningarn att det blir styrfart i genomförandet. Och vi i SiV brinner för att få fortsätta leda hälso- och sjukvården genom den förändringen!  

En annan sak som jag är mycket stolt över – är den verksamhet vi har byggt upp tillsammans med länets 16 kommuner, och som var mitt allra första politiska initiativ att driva efter att jag tillträtt som landstingsråd: Nämligen Första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa. Nu är det dags för att vidareutveckla den, och att starta något liknande – samordnad vård och stöd för vuxna med psykisk ohälsa, sjukdom eller beroendesjukdomar. 

Jag hade också under de ledande åren förtroendet och den viktiga uppgiften att sitta ordförande i länets politiska styrgrupp för beroendevården. Jag tog initiativet och fick gehör för att utveckla denna till en ny organisering, som skulle ha tydligare mandat och fokus på att se till att länsöverenskommelser fullföljs och utvecklas. Mitt engagemang handlade då – men också nu om att bidra till att bygga en hel vårdkedja för barn, unga och vuxna med beroende och riskbruk.  
 
Vi har bland annat under startat sprututbytesmottagning i Karlstad – (arbete pågår för att få igång på fler orter), tillnyktringsenhet, hem för vård och boende (HVB) barn och unga. Arbete är långt framskridet för att få igång länsgemensam och lokala mottagningar barn och unga. HVB vuxna och lokala samt länsgemensamma mottagningar vuxna är också igångsatt. 

Glädjen var också stor när jag fick vara med och representera SiV i att inviga Närvårdsavdelningarna i Kristinehamn och Säffle. Sjukvårdspartiets ”baby” att återuppbygga och använda lokaler och profession i de två tidigare sjukhusorterna igen. Mer i den vägen vill vi se i hela länet. Därför gav vi ett uppdrag att undersöka förutsättningar för fler närvårdsavdelningar på fler orter i länet, och att vidareutveckla de mobila närsjukvårdsteamen i hela länet. Även den palliativa vården (vård i livets slutskede) skall utvecklas och stärkas. Vi väntar på och följer hur nuvarande majoritet omhändertar detta!  

Att vara med och driva fram utvecklingsplanen för framtida vård, som vi tog fram 2015 var för mig väldigt viktigt. Denna är helt i linje med regeringens utredningar om god och nära vård. Vi bygger inte framtidens vård genom sedvanlig nedskärning. Vi behöver utveckla, utvecklas och rusta upp! Det vi sett alldeles för tydligt, och de flesta som utsatts för vet – är att de kostnader som uppstår på grund av kvalitetsbrister blir större än besparingar. 

Jag har också uppdrag i Säffle kommun, läs gärna mer om det under min presentation på fliken SiV i Säffle.  

De senaste åren innan på allvar började inom politiken arbetade jag som egen företagare och terapeut inom det komplementärmedicinska området. Att jobba för en mer holistisk, personcentrerad vård och att utveckla fler behandlingsmetoder är en självklar drivkraft för mig i mitt uppdrag. 

Mellan 1993 och tio år framåt arbetade jag som enhetschef inom äldre och handikapp-omsorgen, främst med frågor kring gruppbostäder och personlig assistans, senare har jag också arbetat med biståndsbedömningar. Att utveckla våra system för att stödja profession och brukare att utföra sina uppdrag, tillit och förutsättningar mer än kontroll bär jag med mig härifrån. 

Tidigare har jag arbetat inom verksamheter för personer med begåvningsmässiga funktionsnedsättningar. Samhällets och medmänniskors ansvar för att minimera hinder och arbeta inkluderande är för mig väldigt viktigt. Så bygger vi ett medmänskligt, utvecklande och trevligare samhälle. 

Under nio har jag i olika roller funnits som en drivande kraft i en fristående grundskola i Säffle och under åttiotalet var ett antal år på ridskola, som ridlärare, bland annat med uppdraget att tillsammans med ett härligt gäng medhjälpare bygga upp verksamhet även för elever med funktionsnedsättningar. Jag fick då också uppdrag som ”Handikappkonsulent” (så hette det på den tiden) i dåvarande Ridfrämjandet vilket var underbart lärorika och givande år. 

En bättre kommunikation med brukarföreträdare, medarbetare, invånare och medborgare behövs för att vi ska kunna skapa den välfärd som våra patienter, medborgare och invånare förtjänar. Bland annat behöver en bättre rutin för när verksamheterna ska kommunicera med lokalbefolkningen i frågor som påverkar dem, tas fram. 

Vill du prata politik med mig så når du mig på marianne.utterdahl@regionvarmland.se eller via telefon 010-614128 alt. 072-566 77 59

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland