Tack till er medlemmar som besökte och skickade in frågor till vår medlemsdialog ikväll. Här har vi sammanfattat frågor och svar. 

Sammanfattning av medlemsdialog 2020-02-20: 

Inkomna frågor digitalt och vid fysiskt möte: 

Vad är den största utmaningen inom sjukvården lokalt och nationellt och hur tänker ni lösa den?
Största utmaningen för sjukvården både lokalt och regionalt, är demografiutvecklingen. Den handlar om att gapet mellan tillgänglig arbetskraft i arbetsför ålder och den åldrande befolkningens ökade vårdbehov ökar. Gapet blir större och större. Arbetskraft saknas även om vi skulle hitta all pengar (man räknar med att om man ska driva vården på samma sätt som idag, behöver man höja skattekronan med 13 kronor för att klara utmaningarna – generellt i landet). Värmland har en allt mer åldrande befolkning och kommit in i den toppen tidigare än många andra regioner. Vi vet att vi behöver lösa detta genom att tänka nytt. Göra nytt. Nya arbetssätt, nya lösningar behöver göras som ökar kvaliteten och resurseffektiviteten. Detta arbete behöver göras TILLSAMMANS med medarbetare, befolkning och patientföreträdare. 

SiV anser också att en del av lösningen är att våga utmana evidensbegreppet. All vård skall enligt hälso- och sjukvårdslagen vara enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Men vad räknas till evidens?  Och hur utvecklar vi evidensen? Vi behöver använda metoder som fungerar  och är patientsäkra, och använda fler tillgängliga kompetenser och resurser än de ”traditionella”.


Ett exempel på hur vi jobbbar för att utveckla vården är att vi för några år sen, tillsammans med våra samarbetspartier har beställt om och beslutat om en utvecklingsplan för framtidens hälso och sjukvård, som nu är under uppdatering. Denna pekar ut riktningen framåt. Viktigt att denna involverar medarbetare och görs väl känd, utvecklar den för att se målet. Stärka nära vård, förebyggande, flexibla lösningar. I styrdokument, regionplan, mätplan. Vi har också arbetat med att  utveckla förutsättningar för ledarskap, organisation och medarbetarskap. 

Under mötet redogjordes också för lyckade exempel där verksamheter utvecklat nya arbetssätt, involverat medarbetare och sänkt sjukskrivningar och ökat kvalitet och rekryteringsmöjligheter utifrån tillitsbaserad styrning och ledning. 

Kommer åtgärderna vara tillräckligt?
Vi tror att ett gott förändringsarbete med bra ledarskap stimulerar och leder till nästa steg. När vi tillsammans börjar tänka och agera i lösningar kommer nästa lösning och vi ser en enorm kunskap och utvecklingsvilja hos våra medarbetare. Men vi står också inför stora utmaningar. 

Anser ni att kommun och landsting är bra arbetsgivare?
Vi vill att både kommuner och (landsting) Region skall bli bättre arbetsgivare. Människor är olika, vissa trivs bra med att jobba i en kommunal /regional organisation, andra vill hellre jobba i mindre organisation och väljer att bli privata eller jobba i privat verksamhet. Ledarskapet spelar stor roll, därför varierar detta.  Vi diskuterar medarbetarenkäter och konstaterar att medarbetares trivsel varierar men är bättre än vad som kanske ofta framkommer. Samtidigt finns områden vi är mer bekymrade för, vilket vi därmed tillsammans med ledningen jobbar för att förbättra. Politiken anger riktning, och ledningsorganisationen tillsammans med medarbetare och fackliga tar fram hur detta ska ske. 
Vi  lyfter som exempel ett politiskt initiativ som vi nyligen lade tillsammans med våra kollegor i Värmlandssamverkan, om att utreda hur vi kan göra en begräsning i arbetsmängden för vårdcentralerna, för att hjälpa dem hantera sin arbetssituation. 


Är lönen i vårdyrken bra/acceptabel i förhållande till utbildning, arbetstryck, arbetstider och ansvar? Om inte, hur ska den ändras?
SiV tycker rent generellt att lönenivåerna behöver ökas. Vi jobbar för detta. Avtalsförhandlingar och praktisk löneöversyn skall dock ske av arbetsmarknadens parter, och inte av politiken. Vi har däremot beslutat om inriktningen att skapa konkurrenskraftiga löner. 

Är ni som parti beredda att ta obekväma beslut?
Ja, vi står för beslut vi tror på och som är i enlighet med vår politik. Som ett exempel; att initiera att vi skulle höja skatten 2011 var svårt, men vi gjorde det för att vi valde att fokusera på möjligheten att jobba med utveckling, istället för klassiska nedskärningar. Inte populärt överallt. Vi väljer att lyfta evidensbegreppet för att både lära oss mer och för att påverka framtida vårdutbud.  Vi tycker det är viktigt att lyssna på befolkningen och våra väljare och att stå fast vid den politiska inriktning vi angett i vår handlingsplan.  


Patientsäkerheten inom missbruksvården, hur tänker ni som parti kring detta? Om man har ett missbruk eller är i ett missbruk får man inte samma vård, man faller genom stolarna.
Vi deltar aktivt i det pågående arbetet i länet tillsammans med alla 16 kommuner, för att bygga ut en sammanhängande vårdkedja. Tillnyktringsenhet, sprututbytesprogram, beroendemottagningar och behandlingshem samt en utvecklad och samordnad psykiatrisk vård. i enlighet med nationella rktlinjer.  Detta är jätteviktigt. 

Arbetar ni som parti för att få mer alternativbehandling in i finrummet? Hur?
Vår politik handlar om att respektera hälso- och sjukvårdslagen som säger att all vård som utförs av regionens hälso – och sjukvård skall vara i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Men vi utmanar som nämnts ovan, begreppet som sådant och vi vill framförallt att kunskapen om olika traditioner och den vård som kan komplettera dagens vårdutbud skall öka. Vi vill lära av varandra. Vi gör detta genom att föra dialog i de sammanhang vi kan, och vi har tillsammans med våra samarbetspartier beslutat om att införa Gestaltande terapier, Grön rehabilitering mm. 

Anser ni att all medicinsk vård ska definieras som sjukvård och bekostas med skattemedel? Om inte, hur tänker ni?
Vi ska ha ett vårdutbud som utgår från befolkningens behov och är stolta över den svenska välfärdsmodellen. Vi vill att staten skall skjuta till mer medel till hälso- och sjukvården. En utveckling av vad som bör räknas till egenvårdande (självfinansierande) behandling och vad som bör ingå i skattefinansierad vård behövs dock framöver, samt vilka ytterligare kompetenser som kan komplettera nuvarande vårdutbud. Vi vill att hälsofrämjande och förebyggande vård skall ingå i större utsträckning, men detta är diskussioner och prioriteringar som behöver ett större diskussionsutrymme. 

Har man rätt att bestämma över sitt eget liv?
Ja det har man. Men detta är en jättestor etisk fråga utifrån vad patienten själv önskar och vad vården kan och bör leverera utifrån det. 

Kan vården ställa krav på patienter?
ja, och så görs också, som till exempel krav på att sluta röka innan operation mm. 

Tack för goda dialoger och bra inspel!! Sjukvårdspartiet i Värmlands regiongrupp

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland