Implementera en kommunövergripande handlingsplan

Ta fram och implementera en kommunövergripande handlingsplan för Säffle kommun.

På nyheterna har vi senaste tiden kunnat höra att flera kommuner i Värmland saknar en kommunal, verksamhetsövergripande handlingsplan för att förhindra självmord. Om det finns en i Säffle är den svår att finna, och inte tillräckligt känd och aktivt levande. Detta anser vi i SiV vara mycket oroväckande.

Självmord, också kallat suicid, är ett folkhälsoproblem som på många sätt drabbar en stor del av befolkningen. Självmord är den vanligaste dödsorsaken för män i åldersgruppen 15–44 år, och den näst högsta för kvinnor i samma åldersgrupp. I Värmland sker i genomsnitt ett drygt fyrtiotal suicid varje år, och under åren 2015-2019 var förekomsten (uträknat utifrån antal per 100 000 invånare) i Säffle 18,3 personer, vilket för länet placerar oss på en nionde ”sämsta-plats” bland länets sexton kommuner, och över länets genomsnitt; 17,2 personer.

Detta gäller statistik för ”säkra” självmord. Mörkertalet, samt den psykiska ohälsan utöver detta tillkommer. Vi vet också att rapporterna under pågående pandemi anger en ökande psykisk ohälsa, vilket oroar oss extra mycket eftersom det finns en stark koppling mellan psykisk ohälsa och självmord. Människor med psykisk ohälsa är också en utsatt grupp vad gäller socioekonomiska faktorer såsom ekonomi, boende, tillgång till arbete och delaktighet i sociala nätverk.

I länet finns sedan några år en en länsgemensam suicidpreventionsgrupp, numera benämnd ”Regionalt nätverk för suicidprevention”. I denna ingår Värmlands alla kommuner, Region Värmland och flera andra organisationer som Suicide Zero, Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES), EBL-skolan och Hjärnkoll, Anonyma Alkoholister, RSMH Kalstasola, Länsstyrelsen, Försäkringskassan, Svenska kyrkan, Räddningstjänsten, Polisen och SOS Alarm. Nätverket har tagit fram en handlingsplan för 2017–2019. En handlingsplan för kommande år ska tas fram inom kort.

Enligt handlingsplanen behöver vi i Värmland: Öka samverkan och samarbete mellan olika organisationer, göra insatser för identifierade riskgrupper, främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa, höja personalgruppers kompetens inom området suicidprevention samt öka engagemang och kunskap hos befolkningen.

För att detta ska bli verklighet krävs att den regionala handlingsplanen bryts ner till lokala, kommunövergripande handlingsplaner hos alla huvudmän. Och att dessa är väl kända och levande i verksamheterna.

SiV i Säffle yrkar därmed att Kommundirektören får i uppdrag att:
– Utreda förutsättningarna för att ta fram en kommunövergripande handlingsplan för Säffle kommun, som också inbegriper hur invånare och civilsamhället kan inkluderas i arbetet.
– Implementera denna som ett aktivt levande dokument i kommunens verksamheter

Säffle 2021-02-26
Marianne Utterdahl
Hélène Agdén
Ingegerd Welin Fogelberg
Ingalill Rosell

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland