Miljö

Vi behöver skapa oss ett mer hållbart samhälle och då behöver alla hjälpas åt, inte minst Region Värmland som kan göra stora avtryck. Vi har ett sårbart samhälle där vi i kapp med nedrustningen ökat vår sårbarhet emot omvärlden och är idag inte självförsörjande.

Vi har varit delaktiga i besluten om Region Värmlands energi och miljöarbete och tagit fram en ny miljöplan för Region Värmland, och vi har även beslutat om att alla våra tjänstebilar ska gå på fossilfritt drivmedel och att erbjuda medarbetare tjänstecyklar.

Vi har varit delaktiga i besluten om att skapa giftfria miljöer i Region Värmlands lokaler. Giftfria väntrum, är ett exempel.

Region Värmland har nu i många år legat mycket bra till, nationellt gällande energieffektivitet.

Sjukvårdspartiet har uppmuntrat konceptet hållbar vårdcentral. Dessa värnar särskilt om miljö och om patienternas hälsa.

Det här vill Sjukvårdspartiet i Värmland:

–  Att vi ska öka ambitionerna ännu mer i miljöarbetet.
– Att öka andelen närproducerade och ekologiska livsmedel på våra vårdinrättningar.
– Vi arbetar för att minimera transporterna i våra upphandlingar.

Sjukvårdspartiet arbetar för:

70. Att nya byggnader i arkitektur och utseende ska anpassas till sin omgivning.
Genom att skapa harmoni och balans mellan nytt och gammalt, byggnader och grönytor får man trevligare tätorter.
71. Att länets sjukhus får egen rening av avloppsvattnet från läkemedel och kemikalier. Idag renas avloppsvattnet i kommunala reningsverk bara ifrån kväve och fosfor och organiskt material.
72. De investeringar som Region Värmland gör ska vara hållbara investeringar med avseende på klimat, miljö, socialt ansvarsmässigt – och bolagsmässigt. Ansvarsfulla investeringar.
73. Öka andelen ekologisk, närproducerat för att få ner transporter och gifter. Det ger också minskad sårbarhet vid kriser och arbetstillfällen.

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland