God och nära vård: Psykiatri- och missbruksvård

Psykiatri, vård vid beroende och riskbruk, liksom vård vid fysiska sjukdomar ska ha jämlik status och kunna planeras och samordnas tillsammans. En person har sällan bara en diagnos. Vi skriver om dessa ämnen under egen rubrik, för att det ska vara lättare för dig att hitta. Men för oss är det självklart att allt ingår i en samordnad, god och nära vård.

Psykiatrin har varit ett prioriterat område för oss under alla år. Många insatser har gjorts och utmaningarna är stora.  Vi har beslutat om “psykiatrilyft” två år i rad den senaste mandatperioden, där satsningar på löner och vårdens innehåll har haft särskilt fokus. Psykiatrin är ett av områdena där vi prövar arbetstidsförkortning.

Vi har också tagit initiativ och beslutat om att införa självvald inläggning vilket fungerar mycket bra och har ökat i omfattning. Vi har drivit frågan om att införa psykiatriambulanser i länet.

Under hösten 2021 utbildades all personal inom ambulans, 1177 och SOS alarm i psykiatrisk kompetens. Ambulanserna ska finnas för hela människans behov av akut vård.

Vi har varit med och tagit initiativ om att införa Vårdval Psykiatri. Detta för att stärka patienters valmöjlighet och för att locka mer psykiatrisk vård till Värmland.

Sjukvårdspartiet har aktivt arbetat med att i samverkan med länets samtliga kommuner, utveckla en hel vårdkedja vid missbruk. Den senaste mandatperioden har vi bland annat startat upp en tillnyktringsenhet, sprututbytesmottagning, hem för vård och boende unga.

Vi har också utvecklat samarbetet med Beroendecentrum, beslutat om att införa beroendemottagningar, barn unga och vuxna. Sprututbytesmottagningen utvecklas nu på fler platser i länet.

Det här vill Sjukvårdspartiet i Värmland:

– Vi ska ha särskilt fokus på barn som anhöriga
– Det ska vara lätt att få god vård vid psykisk ohälsa, beroende, riskbruk och annan sjukdom.
– Sjukvårdspartiet vill att förebyggande insatser, och ett bredare utbud av hälsofrämjande behandlingar ska stärkas

Sjukvårdspartiet arbetar för:

48. Att det ska vara lätt att söka och få samordnad hjälp vid psykisk ohälsa, sjukdom beroende eller riskbruk
och satsningen på psykiatriambulanser ska fortsätta stärkas.
49. Att vi ska ha tillgång till så många vårdplatser som behövs, och att psykiatrisk vårdavdelning vid Arvika sjukhus ska öppnas igen. Vi vill gärna se ökad möjlighet till dag-vård på fler platser.
50. Vård och stöd till medberoende närstående ska förbättras.
51. Att öka möjligheten till självvald inläggning för fler patientgrupper.
52. Att få flera anställda inom vården med egen erfarenhet av vård vid psykisk sjukdom och beroende.
53. Att alla ska ha rätt till en kontaktsjuksköterska och samordnande vårdkontakt
54. Ökad samverkan med kommunerna för att barn och unga ska få ökat stöd i elevhälsovården.
55. Att förebyggande och tidiga insatser ökar så att färre behöver bli sjuka.
56. Att patientkontrakt ska införas och Samordnad individuell plan ska öka.
57. Att införa vårdval för läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidmissbruk/LARO. Det kan öka möjligheten till fler mottagningar i länet.
58. Fortsatt utveckling av en vård på lika villkor även för patienter med beroende och riskbruk.

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland