God och nära vård och omsorg - Tillsammans blir vi bättre

Äntligen har regeringen och länets kommun- och regionledningar förstått att sjukvård och omsorg inte kan organiseras som idag. Vårt mål har länge varit att styra om vårdens organisation.
Vi vill att vården ska möta invånarnas behov på rätt sätt, i rätt tid och med de resurser i form av personal och pengar och teknik som behövs.

Vården ska i så stor utsträckning som möjligt formas nära där människor lever och bor.  Men hela hälso- och sjukvården behöver ställa om för att klara framtidens hälso- och sjukvård.

Detta är inte bara rätt utan gör också att vi använder skattepengarna på klokast vis.
Målet är en God och nära vård, hälsa och omsorg. Omställningen ska göra att vården blir bättre för dig som har behov av vård och omsorg. Det ska också ge en förbättrad arbetsmiljö för personalen.

Vården behöver rätt resurser. Framför allt till den personal som ska arbeta i vården och till de verksamheter som finns nära där människor bor och lever.

Befolkningens behov ökar mycket mer än antalet människor som är tillgängliga för yrkesarbete. Det har lett till bristande vårdkvalitet för patienter men också till hög arbetsbelastning, köer och vårdplatsbrist.

Därför behöver vi förändra hela hälso- och sjukvårdens struktur, många arbetssätt och kultur. Det är ett stort och omfattande arbete, men den enda möjliga vägen.

Om vi bara fokuserar på att ta hand om sjukdom som redan inträffat, kommer allt fler att bli sjuka.
Vi behöver därför lägga ett stort fokus på att förhindra att människor behöver bli sjuka.
Det handlar om att arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

Vi anser att också komplementära metoder kan bidra till det. Läs gärna mer under Funktionsmedicin och andra komplementära metoder.

Vi måste sluta med att jaga personalen med uppföljning av ”produktion” och detaljstyrning. Vi vill vända helt om i det gamla sättet att leda och istället ha tillit och relation som grund.

Uppföljningen ska fokusera mycket mer på medicinska resultat och på patienters och närståendes upplevelse av vården.

Det är den nära vården som har bäst förutsättningar att klara möta människors behov av vård och omsorg. Som profession i vården ska man också ges större utrymme att använda sin kompetens. Det är i samspelet mellan den som vårdar och en som behöver vård som läkning skapas.

Samtidigt arbetar vi för att våra tre sjukhus i länet, Arvika, Torsby och Karlstad får fortsätta stärkas och utvecklas. Den nära vården behöver också tillgång till en modern sjukhusvård och tillräckligt med vårdplatser på sjukhusen, närvårdsavdelningar och mobil vård som kan komma till patientens hem. 

En viktig del är att tillsammans med de som jobbar i vården skapa bra arbetsvillkor. Vi menar att för att komma dit måste det finnas förutsättningar att jobba på ett sätt där helhetssyn på människans behov får plats.

Vi behöver sluta att behandla invånare och patienter som passiva mottagare och istället se att det är en resurs som främjar hälsa och läkning- Det är i samspelet mellan den som vårdar och en som behöver vård som läkning skapas.

En viktig väg dit är att tillsammans med de som jobbar i vården skapa bra arbetsvillkor. Vi menar att för att komma dit måste det finnas förutsättningar att jobba på ett sätt där helhetssyn på människans behov får plats.

Vi vill utveckla samarbetet med Värmlands kommuner, som också har ansvar att ge vård och omsorg till invånarna. Tillsammans blir vi både bättre och smartare.

Läs mer här om det arbete där vi har varit aktivt delaktiga som en av två med-ledare; https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/samverkan-avtal-och-vardval/nara-vard-i-varmland/nara-vard—tillsammans-utvecklar-vi-halsa-vard-och-omsorg-i-varmland

Det här vill Sjukvårdspartiet i Värmland:

– Vi brinner för att genomföra omställningen till en god och nära vård och omsorg
– Att utveckla och öka kvaliteten på vården.
Vården ska tillgodose patienternas behov i en helhetssyn utifrån hälsa och förutsättningar
– Resurserna inom vården ska vara anpassade efter patienternas behov
– Alla ska ha tillgång till en god och nära vård oavsett var i Värmland man bor.
– Vård och stöd ska samordnas och planeras efter patientens behov och resurser
– Vård och omsorg ska bli attraktiva och hälsosamma arbetsplatser igen.

Sjukvårdspartiet arbetar för:

34. Att den viktigaste personen i vården är patienten.
35. Vi verkar för att regeringen bör ta större ansvar för regionernas möjlighet till långsiktig planering av ekonomin.  Detta för att det ska finnas möjlighet till långsiktiga satsningar på löner, personal och strukturer. Vården ska ha rätt kostnader och rätt resurser.
36. Att fler vårdcentraler öppnas i Värmland och att det är lätt nå vården när den behövs.  Tillgången till jourcentraler och lättakuter för lindrigare akuta besvär ska förbättras.
37. Att införa fler vårdplatser på fler orter i Värmland. Det ska finnas tillräckligt många vårdplatser för det behov som finns. Våra tre sjukhus ska fortsätta att stärkas och utvecklas.
38. Att fortsätta utveckla den mobila närsjukvården i olika former
39. Att jobba för en säker läkemedelsförskrivning och nedtrappning, samt att läkemedel i högre grad ska betraktas som en av flera möjliga behandlingsmetoder.
40. Att utvecklingen av tekniska lösningar inom sjukvården fortsätter för att förbättra för patienter och underlätta för vårdpersonal.
41. Att det ska bli mer attraktivt att arbeta på vårdcentraler genom att minska detaljstyrningen och förbättra arbetsmiljön.
42. Sjukvårdspartiet arbetar för ett delat beslutsfattande i vården mellan profession och patient.
Patienten ska ges bra information om sina besvär och delta i planeringen kring sin rehabilitering.
43. Att synen på anhöriga & närstående som en resurs ska stärkas.
44. Att det ska vara lätt att nå vården när man behöver den och på lika villkor för alla. Vi vill att mer vård ska kunna ges nära eller i patientens hem.
Den uppskjutna vården som förvärrats av pandemin ska återhämtas. Köer ska minimeras.
45. Att ambulanssjukvården ska fortsätta utvecklas och stärkas.
46. Att patient ska ha tid att prata ”både om foten och armen” vid vårdbesöket.
Mer helhetssyn och flexibel tid per patient behövs.
47. Värmlands digitala vårdcentral ska utökas till att finnas alla dagar i veckan. Möjligheten att få besöka sin vårdcentral eller vårdkontakt digitalt ska öka.

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland