Barn och ungas hälsa - vår framtid

Sjukvårdspartiet jobbar alltid aktivt för att göra vård och stöd till barn och unga bättre. Vi har initierat och varit drivande i att starta första linjens vård för barn och unga med lindrig eller måttlig psykisk ohälsa i hela Värmland. Barn och ungas hälsa behöver prioriteras i dagens stressiga samhälle.

SiV har också varit tydliga i kraven om att barn- och ungdomspsykiatrin, BUP ska ha resurser så att de klarar att möta alla barn och familjer i behov av vård.

Vi har varit med och fattat beslut om att vi ska undersöka om vårdval BUP kan införas i Värmland. Det skulle stärka barnen och familjerna genom att de får större möjlighet att välja vart de vill ha sin vård, och det skulle kunna göra att vi får fler mottagningar på fler platser i Värmland.

Vi har varit med och drivit och fattat beslut om att skapa en hel vårdkedja för personer med missbruksproblem. Bland annat om beroendemottagningar och hem för vård och boende för ungdomar och vuxna som har missbruksproblem.

SiV har varit med och beslutat om att Värmland skulle vara modell-län för införandet av barnkonventionen, barnens rättigheter. Och att många politiker och medarbetare utbildats om barnens rättigheter.

Vi har också varit med och beslutat om att det i varje beslut som tas på politisk nivå ska undersökas om och hur barnens rättigheter tas till vara. Barn ska tillfrågas om vad de tycker i olika beslut som påverkar barn eller deras framtid i samhället.

Det här vill Sjukvårdspartiet i Värmland:

– Att alla barn har rätt till inflytande, trygghet och delaktighet i samhället.
– Att barn har rätt till en meningsfull fritid.
– Att alla barn och familjer ska få den vård de behöver när de behöver den. Och att verksamheterna ska ha de resurser de behöver för att klara det.
– Det ska vara lätt att söka hjälp för barn och familjer som behöver det.
– Samhället ska tidigt fånga upp och agera vid sociala problem såsom missbruk, övergrepp och våld i nära relationer.
– Barnen har rättighet att få hjälp och stöd utifrån sina behov i skolan utan krav på en diagnos.
– Barn har också rätt till en diagnos om det behövs. Det är viktigt att barnets bästa alltid kommer främst.
– Ingen ska behöva må så dåligt att de tar sitt eget liv.

Sjukvårdspartiet arbetar för:

12. Tillgängligheten till föräldrastödet ska öka. Välmående föräldrar skapar trygga barn.
13 Att Region Värmland ska utveckla ett närmare samarbete med kommunernas skolhälsovård och skola och till exempel föreningar.
14. Att barnens rättigheter enligt barnkonventionen ska säkerställas.
15. Att alla mottagningar för barns psykiska och fysiska hälsa ska stärkas, utvecklas och formas så nära som möjligt.
Vi arbetar för att införa barn- och ungdomsmedicinska mottagningar på fler platser i länet.
16. Barn och unga med funktionsnedsättningar ska har ätt till avgiftsfria hjälpmedel för fritidsaktiviteter.
17. Få till stånd ett omfattande samarbete i länet för att stärka barn och ungas psykiska hälsa.
18. Stärka barn och familjers valmöjligheter, samt tillgång till vård via vårdval.

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland