Hem / Om SiV / Årsmöten

Sjukvårdspartiet i Värmland

Årsmöten / Medlemsstämmor

Under denna rubrik har vi samlat pressmeddelanden och politiska uttalanden från både årsmöten och partistämmor.

Här finner du också artiklar och referat av föredrag och annat material från dessa möten.

SiV första partiet i Värmland att genomföra årsmötet digitalt

SiV värnar om allas hälsa och om sjukvårdens möjligheter att hantera den pågående
situationen. Därför valde partiet under lördagen den 21 mars att hålla sitt årsmöte i enlighet med den
enligt stadgarna utfästa tiden, men genom digitala kanaler. Detta för att undvika att sprida
Covid-19 och för att möjliggöra deltagande oavsett om man är i riskgrupp eller av andra
orsaker i karantän.


En hel del förberedelser krävdes. Hur genomföra eventuella voteringar, vilka arbetssätt
fungerar vid digitalt möte med mera. Erbjudande gick ut till alla medlemmar om att få hjälp
och guidning inför den digitala kanalen, och många tog också den chansen. Flertalet
övningstillfällen under veckan gjorde att årsmötet kunde starta efter en inte allt för lång
teknisk inledning.


Mötet började genom att hedra partiets nyligen bortgångna hedersmedlem Inga-Lena
Jansson med en tyst minut. Årsmötet inleddes sedan med en information om det aktuella
läget i Coronatider och en beskrivning och dialog kring hur Region Värmland arbetar i aktuell
regional krisledning för att värna om patienter, invånare och näringsliv.


De sedvanliga årsmötesförhandlingarna genomfördes därefter med hjälp av partiets
hedersmedlem och före detta landstingsråd Erik Jansson på plats i Halmstad, som av mötet
blev utsedd till mötesordförande. Vid sin virtuella sida hade han Ingegerd Welin Fogelberg, i
Säffle, som mötessekreterare.


Marianne Utterdahl, Säffle fick fortsatt förtroende som ordförande.


Övriga styrelsemedlemmar blev ledamöterna Birgitta Sjögren Torsby, Ingalill Rosell Säffle,
samt Berit Larsson Karlstad (omval), Görel Hopman Kristinehamn, Jan Carling Edsvalla samt
Birgitta Wessmark Karlstad (kvarstår). Maria Skogh Säffle och Hans Nilsson Eda omvaldes
som ersättare.

Som avrundning på mötet ville flera kommentera mötesformen, som man upplevt som
mycket bra, med fungerande bild- och dokumentvisning, som sköttes från Värmlands Nysäter. En
mötesform som med fördel kan användas vid flera tillfällen även om hoppet finns om att
fysiska möten snart åter kan hållas för fortsatt gemensam utveckling av partiets politik.


”Jag är djupt imponerad över med vilket mod och nyfikenhet våra medlemmar valde att
anamma denna för oss nya teknik”, hälsar Marianne Utterdahl och tackar alla inblandade för
ett mycket väl genomfört årsmöte.

Vid avtackning av mötespresidiet Erik Jansson och Ingegerd Welin Fogelberg delades digital blomma ut, och istället för den utlovade blomsterchecken, valde de bägge att donera till välgörande ändamål. Blompengarna gick därför istället till
–  ”Läkare utan gränser”(Erik) och UNHCR(Ingegerd)

 

Här hittar du handlingar och protokoll:

Protokoll, Läs mer >

Verksamhetsberättelsen, Läs mer >

Ekonomisk redogörelse, Läs mer >

Resultaträkning, Läs mer >

Balansräkning, Läs mer >

Revisionsberättelse, Läs mer >

Arvodesbestämmelser beslutade av årsmötet, Läs mer >

Beslutat budget 2020, Läs mer >

Årsmötet 2019 är avklarat. Här hittar du (allt eftersom vi hinner publicera) handlingar från mötet.

Verksamhetsberättelse, Läs mer >

Höststämma den 8 november 2018

Protokollet kan du läsa HÄR >

Årsmötet 18 mars

Hittar du HÄR >

Sammanfattande program antaget vid årsmötet HÄR >

Av årsmötet fastställda kandidater HÄR >

Valsedel dina kandidater, Läs mer >

Protokoll årsmötet, Läs mer >

Arvodesbestämmelser, Läs mer >

Dagordningen hittar du HÄR >

Styrelsens förslag på handlingsprogram finns HÄR >

Verksamhetsberättelse 2017 HÄR >

Sammanfattande handlingsprogram, styrelsens förslag hittar du HÄR >

Styrelsens förslag på reviderade arvodesregler HÄR >

Protokoll från Sjukvårdspartiets nomineringsstämma 2018-01-23

Läs mer >

 

Årsmötet 2017 var välbesökt av såväl medlemmar som andra intresserade. Helena Granvik föreläste om sina tankar kring att förena skolmedicinen med Komplementära metoder.

Årsmötesprotokollet kan du läsa HÄR

Fler handlingar från mötet samt uppdaterad arvodeshantering kommer snart…..

Du kan också läsa mer från årsmötet i Medlemsbrevet som just nu väntar på tryck.

 

Referat från årsmöte med Sjukvårdspartiet i Värmland 2016-03-13

Sjukvårdspartiet i Värmlands årsmöte avlöpte med stort intresse och hög närvaro. 

Inför årsmötesförhandlingarna hade partiet bjudit in till studiebesök vid nya Närvårdsavdelningen vid fd sjukhuset. Vi blev ca femtio personer, och trevligt var att se hur flera kollegor från Värmlandssamverkans övriga partier dök upp. Det är tack vare hårt arbete och ett mycket gott samarbete i Värmlandssamverkan som Närvårdsenheterna nu blir verklighet!

Det hördes många positiva uttalanden och det var påtagligt att besökarna tyckte det var mycket intressant att se de i stort sett färdigställda lokalerna, och höra ansvariga tjänstemän, Jan Hultbäck och Lena Bäckman berätta om den planerade verksamheten, som med ett nytänkande förhållningssätt kommer att utgöra ett behovsstyrt omhändertagande av de mest sjuka äldre på rätt vårdnivå.

Efter det uppskattade studiebesöket och en fikastund tackades tjänstemännen med varsin blomma för en inspirerande föredragning. Därefter fortsatte sjukvårdspartiets medlemmar med sedvanliga årsmötesförhandlingar. 

Mötesdeltagarna kunde konstatera att 2015 har varit ett mycket intensivt år med innehållsrik agenda och särskilt lyftes Närvårdsavdelningarna, invigningen av MR kameran i Torsby samt start av första linjens mottagning för barn och unga. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna, liksom övriga av årsmötet upptagna redovisningar.

Aktuellt läge i regionfrågan redovisades och diskuterades och mötet enades om att när regeringens beslut om bildandet av storregioner sker är det av yttersta vikt att de lokala frågorna beaktas, att hälso och sjukvårdens utformning inklusive den nära vården bevakas och att samverkansavtal med övriga regioner bevaras och utvecklas. Avseende regional tillhörighet anser SiV att ett samgående med Västra Götaland och Halland är att föredra framför Svealandsregionen med avseende på möjligheter för regional utveckling.

Ny styrelse valdes och består nu av Marianne Utterdahl Säffle, Ordförande (omval ett år), Ledamöter Birgitta Wessmark Forshaga (kvarstår), Jan Carling Edsvalla (kvarstår), Görel Hopman Kristinehamn (Kvarstår), Ingalill Rosell Säffle (nyval två år), Birgitta Sjögren Sundberg Torsby (omval ett år), Berit Larsson Karlstad (omval? år). Ersättare Maria Skogh Säffle (omval två år?), Per Ljungqvist Karlstad (nyval ett år).

Trotjänaren Örjan Ström lämnade sitt uppdrag i styrelsen och avtackades med en blomma.

Till valberedning valdes Jan Carling Edsvalla (omval), Karin Wernberger Säffle (nyval) samt Annica Tollén, Hammarö (nyval). Till Revisorer omvaldes Anita Dahlin, Lena Svensson och till revisorsersättare Berit Castor och Kjell Ohlsson.

En blomma utdelades till Heléne Agdén, som på ett fantastiskt sätt som – trots kort tid i politiken – på ett minst sagt utmärkt sätt mantlat sitt nya uppdrag som ordförande i Säffles största nämnd, Socialnämnden. Partiets medlemmar gav Heléne, som denna dag semestrade på annan ort en varm och uppskattande applåd.

Presidiet för årsmötet bestod av Kjell Rosell ordförande och Ingegerd Welin Fogelberg, sekreterare vilka tackades med blommor för att ha guidat mötet genom förhandlingarna på ett föredömligt sätt.  Även vår fina duo bestående av Maria Skogh och Lena Svensson tackades med varsin blomma. Maria och Lena hade på ett utmärkt sätt försett oss med god, trevlig och allsidig fika!

Årsmöte med Sjukvårdspartiet i Värmland 

Årsmöte med SiV i Sydväst 

Årsmöte med SiV i Sydväst 2014-03-10

Måndagen den 10 mars hade SiV i Sydväst årsmöte på Silvenska Villan i Säffle.

Läs verksamhetsberättelsen för 2013 här >

Vid årsmötet omvaldes Ingegerd Welin Fogelberg till ordförande.

 

Årsmöte med Sjukvårdspartiet i Värmland 2014-03-23

Vid årsmötet omvaldes Marianne Utterdahl, Säffle till ordförande vidare beslutades bland annat för
andra gången om tillägget till stadgarna (§ 4d) som reglerar verksamheten för “SiV Ungdom”. Vid årsmötet prsenterades två motioner. En av Berit Larson som föreslår att en “Integrativ hälsocentral” inrättas i Värmland och en av Ola Wessmark som föreslår att man skall “Minska vårdkostnaderna” genom att satsa på fysisk aktivitet.

Läs pressmddelandet fån årsmötet här >

 

Medlemsmöte med SiV i Sydväst 2014-10-23

Torsdagen den 23 oktober hade SiV i Sydväst ett medlemsmöte på Silvenska Villan för att nominera kandidater till de olika uppdragen i Säffle.

Årsmöte med SiV i Sydväst 2013-02-26

Tisdagen den 26 februari hade SiV i Sydväst årsmöte på Silvenska Villan i Säffle.

Vid årsmötet omvaldes Ingegerd Welin Fogelberg till ordförande.

 

Årsmöte med Sjukvårdspartiet i Värmland 2013-03-24

I Medlemsbrevet från februari 2013 finns kallelsen till årsmötet (sid 4) och verksametsberättelsen
 (sid 5-7), läs den så får Du en god bild av vad som hände under 2012.
Vid årsmötet omvaldes Marianne Utterdahl, Säffle till ordförande vidare beslutades bland annat om
ett tillägg till stadgarna (§ 4d) som reglerar verksamheten för “SiV Ungdom”.
Denna paragraf skall beslutas vid ytterligare en partistämma för att vinna laga kraft.
Läs Pressmeddelandet från årsmötet här >

 

Medlemsmöte med SiV i Sydväst 2013-05-21

Tisdagen den 21 maj hade SiV i Sydväst ett medlemsmöte på äldreboendet Björkbacken i Säffle.

Årsmöte med SiV 2012-03-25

Läs verksametsberättelsen så får Du en god bild av vad som hände under 2011.

Vid årsmötet valdes Marianne Utterdahl, Säffle till ordförande.

Pressmeddelande från årsmötet >

Årsmöte med SiV i Sydväst 2012-03-24.

Lördagen den 24 mars hade SiV i Sydväst årsmöte på Kroksatad Herrgård i Säffle.

Vid årsmötet valdes Ingegerd Welin Fogelberg till ordförande.

Partistämma med SiV 2012-10-14

Vid stämman valdes Marianne Utterdahl, Säffle att efterträda Erik Jansson som landstingsråd och ordförande i Primärvårds- och psykiatriutskottet. Ett politiskt uttalande antogs som vägledning för partiets prioriterade frågor i det fortsatta arbetet.

Referat från årsmötet med SiV i Sydväst 2011-02-27.

Vid årsmötet valdes Ingegerd Welin Fogelberg till ny ordförande efter Erik Jansson, som haft uppdraget sedan kretsen bildades för fem år sedan. Det var ett välbesökt årsmöte, som tog tillfället att orientera sig om nya Säffle Hälsocenter.
Vid mötet rapporterades också om aktuella läget inom Hälsoval Värmland, som berör verksamheterna vid vårdcentralerna.

Läs mer >

Årsmöte med SiV 2011-03-27

Referat från det föredrag som Tore Olsson höll vid det offentliga möte som föregick vårt årsmöte.

Läs verksametsberättelsen så får du en god bild av vad som hände under 2010.

Läs mer >

Pressmeddelande från SiV:s partistämma 2011-11-20
Starkt stöd från Sjukvårdspartiet för satsning på nära vård.
Efter överläggningar enades den samlade stämman om följande uttalande som vägledning till
Sjukvårdspartiets företrädare i Landstinget.

– Att prioritera satsningar för att bibehålla och utveckla vård nära med en oförändrad sjukhusstruktur

– Att en fortsatt satsning sker för att möjliggöra nischverksamheter vid mindre sjukhus

– Att en särskild satsning sker på primärvården för att:
     1) ge nödvändigt resurstillskott till Hälsoval Värmland och
     2) att säkra läkartillgången inom primärvården genom utbildningssatsningar

– Att en skattehöjning förordas för 2012 för dessa prioriteringar och med inriktning på en god ekonomisk hushållning

Läs mer >

Pressmeddelande från SiV:s partistämma i Säffle 2010-02-02.

Nedläggningarna av vårdplatserna vid närsjukhusen har skapat stora problem för arbetet vid
Centralsjukhuset. Därför måste den vård och behandling som bör ske nära och lokalt utvecklas igen.
Därför behöver medicinska närakuter och närvårdsavdelningar utvecklas på fler orter i Värmland.
Detta krav ställdes av Sjukvårdspartiet i Värmland när de höll partistämma i Säffle i söndags.

Läs mer >


Föredrag av Stefan Einhorn vid SiV:s årsmöte i Kristinehamn 2010-03-21.

Att vara snäll är inte mesigt utan tvärt om smart. Dessutom kan det vara lönsamt.
Det menar professor Stefan Einhorn, som föreläste för allmänheten strax före Sjukvårdspartiets årsmöte.

Läs mer >

Politiskt uttalande från SiV:s årsmöte i Kristinehamn 2010-03-21.

Sverige har förlorat alldeles för många vårdplatser inom sjukvården sedan den stora ädelreformen
genomfördes. Av 33.000 vårdplatser då återstår endast cirka 20.000 nu.

Läs mer >

Pressmeddelande från SiV:s partistämma 2010-11-21.

Vid stämman beslutade partiet nominera sina kandidater till olika uppdrag i Landstinget och i Säffle
Kommun. Samtliga val beslutades enhälligt av den samlade stämman.
Valresultaten till landsting och kommun samt förhandlingarna mellan Värmlandsalliansen och Miljö-
partiet redovisades och kommenterades. Särskilt intresse ägnade mötet åt parternas samskrivna
politiska program. SiV finner stor samhörighet mellan sitt eget handlingsprogram och den nya koalitionens programförklaring.

Läs mer >

Pressmeddelande från SiV i Sydväst årsmöte 2008-02-29.

Nedrustningen av Närsjukhuset i Säffle är en oacceptabel förlust för Sydvästra Värmland
och Åmålsområdet. Så summerade lokalavdelningen av Sjukvårdspartiet beslutet i
Landstinget om förändringarna vid Säffle Närsjukhus.

Läs mer >

Pressmeddelande och politiskt uttalande från SiV:s årsmöte 2008-03-30.

Sjukvårdspartiet i Värmland krävde i sitt årsmöte att planeringen för den framtida vården i Värmland
i ökad grad beaktar erfarenheter från ny tillgänglig vårdstatistik. Detta bör leda till att Landstinget
omprövar pågående avvecklingar, för att inte försämra tillgänglighet, produktivitet och kvalitet i den
värmländska vården.

Läs mer >

Pressmeddelande från SiV:s partistämma 2008-09-29.

Förlusten av fyrtio vårdplatser vid Närsjukhusen är alarmerande.
Belastningen på övriga sjukhus är redan idag alltför stor för att en så stor minskning ska kunna ske.
Det markerade Sjukvårdspartiet i Värmland i ett uttalande från sin partistämma i Säffle under helgen.

Läs mer >

Pressmeddelande från SiV i Sydväst årsmöte 2009-03-01.

Nedrustningen av Närsjukhuset i Säffle är en oacceptabel förlust för Sydvästra Värmland och Åmåls-området. Avlastningen av akutsjukhusen behöver ökas. De borttagna vårdplatserna behöver öppnas på nytt. Den ohållbara situation som nu råder vid Centralsjukhuset i Karlstad är bevis på hur felaktigt det var att rasera närsjukhuset i Säffle.

Läs mer >

Pressmeddelande och politiskt uttalande från SiV:st årsmöte 2009-03-29.

Sjukvårdspartiet i Värmland kräver att vårdplatser vid närsjukhusen återupprättas. Detta bör planeras i
nära samarbete med kommunerna, som nu har fått ett ökat tryck på sin äldreomsorg och hemsjukvård
till följd av neddragningarna inom landstinget.

Läs mer >

Dela sidan

Sjukvårdspartiet i Värmland